Ny forbrugeraftalelov træder snart i kraft - er du klar?

Dato 7 maj. 2014
Download PDF version PDF


Folketinget vedtog den 10. december 2013 en række ændringer af Forbrugeraftaleloven på baggrund af det totalharmoniserende forbrugerrettighedsdirektiv (2011/83/EU), hvilket medfører en række ændringer inden for forbrugerlovgivningen. Lovændringen træder i kraft i den 13. juni 2014.

 

Lovændringen medfører en række væsentlige ændringer. Det drejer sig blandt andet om følgende:

  • Flere aftaler omfattes af den erhvervsdrivendes oplysningspligt
  • Skærpede krav til oplysningspligten ved indgåelse af forbrugeraftaler
  • Udvidelse af forbrugeres fortrydelsesret
  • Fastsættelse af opsigelsesvarsel ved løbende ydelser
  • Lempelse af reglerne om risikoens overgang
  • Skærpede sanktioner

De nævnte væsentlige ændringer vil blive omtalt nærmere i det følgende. 

 

De nye regler finder anvendelser på aftaler indgået på og efter den 13. juni 2014. 

 

Overordnet indeholder den nye Forbrugeraftalelov ændringer, der gælder ved fjernsalg, og ændringer for aftaler, der indgås uden for den erhvervsdrivendes forretningssted. Loven medfører forbedringer for forbrugerne i form af blandt andet muligheden for at returnere brugte varer og mulighed for, at fortrydelsesretten kan forlænges. 

 

Flere aftaler omfattes af den erhvervsdrivendes oplysningspligt

Tidligere var det sådan, at kun fjernsalgsaftaler og aftaler indgået uden for den erhvervsdrivendes forretningssted medførte en oplysningspligt.

 

Reglerne om erhvervsdrivendes oplysningspligt udvides fra at gælde visse forbrugeraftaler til nu at gælde alle forbrugeraftaler, der er omfattet af Forbrugeraftaleloven, dvs. når der er tale om en fjernsalgsaftale, hvor den erhvervsdrivende og forbrugeren ikke mødes fysisk. 

 

Skærpelse af oplysningskravene ved indgåelse af forbrugeraftaler

Forbrugeraftaleloven stiller nu krav om, at oplysningerne skal gives på dansk, såfremt der er tale om fjernsalgsaftaler eller aftaler, der er indgået uden for den erhvervsdrivendes faste forretningssted. Oplysningerne skal dog kun gives på dansk, hvis der foreligger markedsføring af den pågældende vare på dansk. Såfremt forbrugeren har givet samtykke til at modtage oplysningerne på et andet sprog end dansk, kan kravet fraviges.

 

Herudover angår oplysningskravene blandt andet kontaktoplysninger på den erhvervsdrivende, beskrivelse af procedurerne for udøvelse af fortrydelsesretten, oplysninger om, hvilke skridt forbrugeren skal tage ved tilbagelevering, og eventuelt supplerende oplysninger om samlet pris, i det omfang at der er tale om en løbende tidsubestemt aftale eller abonnementsaftale.

 

Udvidelse af forbrugeres fortrydelsesret

Fortrydelsesretten på tre måneder, også kendt som den ultimative fortrydelsesret, bliver udvidet til 12 måneder. Den ultimative fortrydelsesret gælder kun, såfremt oplysningerne, som den erhvervsdrivende skal give til forbrugeren, ikke er givet retmæssigt. Forbrugerens fortrydelsesret vil stadig være 14 dage regnet fra det tidspunkt, hvor oplysningerne om fortrydelsesretten kommer frem til forbrugeren. Til den udvidede fortrydelsesret kommer desuden, at fortrydelsesretten også bevares i de tilfælde, hvor forbrugeren har brugt varen i videre omfang, end hvad der skal til for at konstatere, om det er den rigtige vare, og om varen fungerer, dvs. ved ibrugtagning. Forbrugeren hæfter dog for en eventuel værdiforringelse som følge af brugen. Dette medfører reelt, at den erhvervsdrivende skal tage brugte varer retur mod at få en kompensation fra forbrugeren. Forbrugeren skal dog ikke yde kompensation til den erhvervsdrivende, hvor den erhvervsdrivende har undladt at informere forbrugeren om fortrydelsesretten.

 

Fastsættelse af opsigelsesvarsel

Opsigelsesvarslet i forbrugeraftaler må maksimalt være en måned plus løbende måned. Der må dog gerne indgås aftaler med en indledende bindingsperiode. Her gælder, at forbrugeren kan opsige aftalen med en måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået fem måneder efter aftalens indgåelse.

 

Lempelse af reglerne om risikoens overgang

I modsætning til tidligere bærer forbrugeren nu risikoen for varens hændelige undergang ved returnering af varen, hvor forbrugeren tidligere kun hæftede ved uagtsomhed i forbindelse med returnering af varen. Købelovens formodningsregel finder dog stadig anvendelse, således at den erhvervsdrivende fortsat inden for de første seks måneder har bevisbyrden for, at en mangel er forårsaget af forbrugeren, og at den ikke forelå ved levering.

 

Forbrugere kan ikke længere ved at nægte at modtage en pakke anses for at have fortrudt købet. Der skal nu gives særskilt meddelelse til den erhvervsdrivende herom.

 

Skærpelse af sanktionsmuligheder

Tidligere var det således, at der kun kunne gives bøder i tilfælde af grovere overtrædelser af oplysningspligten. Som noget nyt vil erhvervsdrivende kunne idømmes bødestraf for førstegangsovertrædelser, eksempelvis i tilfælde hvor den erhvervsdrivende har undladt at oplyse forbrugeren om fortrydelsesretten.

 

Vores vurdering

Med ændringerne, der stammer fra forbrugerrettighedsdirektivet, kommer der en række ændringer, der styrker forbrugeres retsstilling. Dette medfører nye udfordringer for erhvervsdrivende og stiller krav til den fremtidige tilrettelæggelse af salgsproceduren. Vi opfordrer derfor til, at erhvervsdrivende, der benytter sig af fjernsalg og internethandel, bør gennemgå deres salgs- og leveringsbetingelser med henblik på at sikre, at disse lever op til lovens skærpede krav. 

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om den nye forbrugeraftalelovs konsekvenser eller om forbrugerretlige spørgsmål i øvrigt, er du velkommen til at kontakte partner Pernille Nørkær (pno@mwblaw.dk)  eller advokatfuldmægtig Peter Smed (psm@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.