Nye regler vedrørende product placement i TV-programmer

Dato 23 aug. 2013
Download PDF version PDF

 

Forbud mod product placement i danske tv-programmer

 

Nye regler i lov om Radio- og fjernsynsvirksomhed betyder, at product placement i danske tv-programmer og on demand audiovisuelle medietjenester ikke længere er tilladt.

 

Indledning

Den 1. juni 2013 trådte Kulturministeriets lovforslag om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed i kraft. Lovændringen betød, at forbuddet mod product placement blev genindført. Ved product placement forstås en visning eller omtale af en vare, en tjenesteydelse eller et varemærke som led i et program mod betaling eller anden modydelse.


De tidligere regler fastslog at product placement som udgangspunkt ikke var tilladt, men at der imidlertid var undtagelser fra dette udgangspunkt, idet product placement var tilladt inden for genrerne spillefilm, film og serier produceret til fjernsyn, sportsprogrammer og lette underholdningsprogrammer, såfremt en række vilkår var overholdt. Blandt de vilkår, der skulle efterkommes, var, at seerne skulle informeres tydeligt om, at programmet indeholdt product placement, samt at de pågældende varer ikke blev givet en unødigt fremtrædende rolle.


Forbud mod product placement

Efter de nye regler om product placement er undtagelsesbestemmelsen fjernet, jf. lov om radio- og fjernsynsvirksomheds § 85 a, stk. 1. Skærpelsen er i overensstemmelse med EU-direktivet af 10. marts 2010 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (direktiv om audiovisuelle medietjenester). Direktivet er et minimumsdirektiv, hvorfor det er muligt at indføre strengere bestemmelser på områder omfattet af direktivet.


Kulturministeren er fortsat bemyndiget til at fastsætte nærmere regler om product placement, og muligheden for at fravige forbuddet er opretholdt. Hermed er det fortsat muligt at give tilladelse til, at der kan vises programmer i fjernsyn og på on demand audiovisuelle medietjenester produceret i udlandet, uanset der heri er product placement. Forbuddet kan dog ikke fraviges i forhold til børneprogrammer og nyheds- og aktualitetsprogrammer.


En overtrædelse af forbuddet mod product placement kan straffes med bøde, jf. Radio- og fjersynslovens § 93.


Vores vurdering

De nye regler om product placement er mere restriktive end, hvad der foreskrives i direktiv om audiovisuelle medietjenester, og det er vores vurdering, at de danske regler for brug af product placement efter lovændringen er strengere end i de øvrige EU-medlemslande.


Genindførelsen af et forbud mod product placement skal formentlig ses som udslag af, at product placement til tider sidestilles med skjult reklame, hvilket er forbudt efter markedsføringsloven. Det er dog vores vurdering, at forbuddet mod product placement vil kunne få en uheldig effekt for udviklingen af de danske produktioner i konkurrence med de udenlandske.


Producenter og tv-stationer bør under alle omstændigheder sørge for at tage højde for den ændrede retstilstand i fremtidige kontrakter.Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om lovændringens konsekvenser eller product placement i øvrigt, er du velkommen til at kontakte partner Pernille Nørkær (pno@mwblaw.dk) eller trainee Thomas Bento-Nystad (tbn@mwblaw.dk).


Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående.