Principiel Højesteretsdom vedrørende modregning i ansvarligt lån

Dato 18 apr. 2013
Download PDF version PDF

 

Den 31. januar 2013 afsagde Højesteret dom i en principiel sag om modregning i ansvarlig lånekapital. En bank var ifølge Højesteret berettiget til at modregne sit krav på tilbagebetaling af to almindelige banklån i konkursboets krav mod banken på tilbagebetaling af ansvarlig lånekapital. Højesteret stadfæstede Landsrettens afgørelse og afgjorde, at de almindelige betingelser for modregning i konkurs var opfyldt.


Sagen kort

Vestjysk Bank A/S (herefter ”Banken”) ydede i 2008 EBH-Fonden (herefter ”Fonden”) to almindelige banklån på i alt 140 mio. kr. Fonden anvendte lånemidlerne til at erhverve en aktiepost i Banken på 40 mio. kr. og yde Banken et ansvarligt lån på 100 mio. kr. Da det ansvarlige lån skulle medregnes i Bankens basiskapital, var det en betingelse for førtidsindfrielse af lånet, at Finanstilsynet gav tilladelse til førtidsindfrielsen, såfremt dette skulle ske på låntagers initiativ.

 

Såfremt modregningen ikke kunne gennemføres, ville Banken alene have mulighed for at anmelde sit krav i konkursboet, men var samtidig forpligtet til at indfri det ansvarlige lån, når dette forfaldt til betaling. 

Da Fonden blev erklæret konkurs i november 2009, forfaldt de almindelige banklån. Banken havde efter fristdagen og før dekretdagen fået tilladelse af Finanstilsynet til førtidsindfrielse af det ansvarlige lån, idet Banken ønskede at indfri det ansvarlige lån ved modregning. Herefter modregnede Banken sit krav i henhold til to almindelige banklån i det ansvarlige lån.

 

Fondens konkursbo modsatte sig modregning, idet det gjorde gældende, at modregning var udelukket som følge af det ansvarlige låns beskaffenhed.

 

Retligt grundlag

De almindelige betingelser for modregning i konkurs er, at i) der foreligger gensidighed mellem parterne, ii) fordringerne er udjævnelige, iii) modfordringen er et konkurskrav, iv) både modfordringen og hovedfordringen består enten begge på fristdagen, eller begge er stiftet mellem fristdagen og dekretdagen, og v) at modregning ikke er udelukket på grund af fordringernes beskaffenhed.

   

Afgørelsen

Højesteret stadfæstede Landsrettens dom, der tillod modregning, og henviste til landsrettens præmisser. Landsrettens præmisser var navnlig følgende:

  • at den daværende bestemmelse i lov om finansiel virksomhed § 1361 om Finanstilsynets tilladelse til tilbagebetaling af et ansvarligt lån før det aftalte forfaldstidspunkt har som formål at stabilisere kapitalforholdene i et pengeinstitut, der har optaget et ansvarligt lån,
  • at den omstændighed, at konkursboets fordring mod Banken var et ansvarligt lån, derfor ikke medførte, at Bankens modregning var udelukket på grund af fordringernes beskaffenhed,
  • at det var uden betydning for modregningsadgangen, hvornår Finanstilsynets tilladelse blev meddelt,
  • at der ikke forelå vilkår i aftalegrundlaget eller andre omstændigheder, der udelukkede modregning

Landsretten fastslog endvidere, at modregningen havde virkning fra dekretdagen, hvorfor konkursboet ikke var berettiget til renter fra denne dato, hvilket Højesteret også tiltrådte, idet Højesteret tilføjede, at Finanstilsynets tilladelse til modregning forelå på dekretdagen. 

 

Vores vurdering af afgørelsen

Højesteret har slået fast, at fordringens ’beskaffenhed’ ikke er til hinder for, at en bank kan benytte almindelige fordringer til at modregne i ansvarlige lån.

 

1nu indsat i bekendtgørelse 915 af 12. september 2012 om opgørelse af basiskapital

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om afgørelsen, er du velkommen til at kontakte partner Christoffer Galbo (cga@mwblaw.dk) eller advokatfuldmægtig Ted Rosenbaum (tro@mwblaw.dk).


Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående.