Lovforslag om indførsel af gebyrer på fusionsanmeldelser

Dato 25 mar. 2013
Download PDF version PDF

 

Erhvervs- og Vækstministeriet har den 13. marts 2013 fremsat et lovforslag om indførsel af et gebyr på behandlingen af fusionsanmeldelser.


Lovforslaget er fremsat som en konsekvens af, at antallet af fusionsanmeldelser efter nedsættelsen af tærskelværdierne i 2010 er steget fra ca. 10 anmeldelser årligt til over 30 anmeldelser årligt.


Hertil kommer, at den såkaldte globaliseringsreserve, der hidtil har finansieret den danske fusionskontrol med en bevilling på kr. 11 mio. årligt (2013-niveau), udløb ved udgangen af 2012. I forbindelse med vedtagelsen af Finansloven 2013 blev det derfor vedtaget, at fusionskontrollen fremover skal finansieres ved betaling af gebyrer for anmeldelse af fusioner.

 

Lovforslagets indhold

Reglerne om anmeldelsespligt omfatter fusioner, hvor de deltagende virksomheder til sammen har en samlet årlig omsætning i Danmark på mindst 900 mio. kr., og hvor mindst to af de deltagende virksomheder hver især har en samlet årlig omsætning i Danmark på mindst 100 mio. kr.

 

Efter de gældende regler opkræves der ikke gebyrer ved anmeldelse af fusioner til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.


I henhold til lovforslaget ændres dette, således at det fremtidige gebyr for en forenklet fusionsanmeldelse udgør 50.000 kr. samt 0,015 % af de deltagende virksomheders samlede omsætning i Danmark for almindelige anmeldelser, dog således at beløbet aldrig kan overstige kr. 1,5 mio.


Baggrunden for forskellen i gebyret for den forenklede fusionsanmeldelse og den almindelige anmeldelse er, at der indgives færre oplysninger til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ved en forenklet anmeldelse end ved en almindelig anmeldelse.


Lovforslaget indebærer desuden, at fristen for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens beslutning om, hvorvidt en fusion kan godkendes, herunder om den kan godkendes efter forenklet sagsbehandling, først begynder at løbe, når Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, ud over en fuldstændig anmeldelse, har modtaget dokumentation for betaling af det relevante gebyr.

 

Såfremt Europa-Kommissionen beslutter at henvise en fusion til behandling i Danmark, skal der indgives en anmeldelse til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Der vil derfor også i dette tilfælde skulle betales et gebyr for anmeldelsen.


Beslutter virksomheder ikke at gennemføre en fusion efter anmeldelsen er foretaget, er det indbetalte gebyr som hovedregel tabt. Dette gælder dog ikke, hvis fusionen viser sig ikke at være anmeldelsespligtig, hvis en anmeldelse trækkes tilbage, før anmeldelsen er fuldstændig, hvis en anmeldelse trækkes tilbage, før der er truffet afgørelse om godkendelse, eller hvis afvisning af fusionen og tilbagekaldelsen skyldes, at en anden dansk myndighed har givet afslag på tilladelse til fusionen.


Gebyret tilbagebetales heller ikke, hvis den anmeldte fusion forbydes, eller hvis Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen efter reglerne i EU-fusionskontrolforordningen beslutter at henvise en anmeldt fusion til Europa-Kommissionens behandling.

 

Manglende betaling af gebyret vil have den virkning, at anmeldelsen af fusionen skal anses som bortfaldet. Såfremt lovforslaget gennemføres, træder ændringen af konkurrenceloven i kraft den 1. august 2013.


Vores vurdering

Henset til, at lovforslaget bygger på en vedtagelse i Finansloven 2013, er det vores forventning, at lovforslaget i det store hele vil blive vedtaget som fremsat. Lovændringen betyder derfor øgede omkostninger for virksomheder ved fremtidige fusionsanmeldelser.


 

Hvis du har spørgsmål, ønsker yderligere information eller en udvidet gennemgang, er du velkommen til at kontakte partner Nicolai Hesgaard (nhe@mwblaw.dk) eller advokat Pernille Nørkær (pno@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående.