Nyt lovudkast om erhvervsdrivende fonde

Dato 8 jan. 2013
Download PDF version PDF

 

Indledning

Den 18. december 2012 offentliggjorde Erhvervsfondsudvalget sin rapport om ny lovgivning for erhvervsdrivende fonde. Rapporten indeholder et lovudkast til ajourførte og moderniserede bestemmelser vedrørende erhvervsdrivende fonde.


Lovudkastets formål

Det fremgår af rapporten, at lovudkastet har til formål at afspejle erhvervsdrivende fondes store samfundsmæssige betydning i deres egenskab som deltager i en lang række store danske virksomheder.


Som følge heraf indeholder rapporten forslag til ændringer af den nugældende lovgivning. Bl.a.:

 • Skærpede tilsynsbestemmelser
 • Øgede krav til fondsledelsens uafhængighed
 • Krav om øget åbenhed
 • Anbefalinger for god Fondsledelse, der skal anvendes efter et ”følg-eller-forklar”-princip
 • Øget regulering af revisors rolle og beføjelser

I det følgende beskrives baggrunden for rapporten og de foreslåede lovændringer vedrørende erhvervsdrivende fonde.

 

Ændringer i forhold til ledelsen

Lovudkastet indeholder ændringsforslag vedrørende ledelsen af erhvervsdrivende fonde samt deres åbenhed. Disse forslag er af betydning for de erhvervsdrivende fondes formål samt deres interessenter. Bl.a.:


 • Forbud mod, at et datterselskab udpeger medlemmer til fondens bestyrelse
 • Forbud mod, at en direktør i et datterselskab samtidig kan være formand eller næstformand i fondens bestyrelse
 • Bestyrelsen skal fremover efter ”følg-eller-forklar”-princippet og forholde sig til Anbefalingerne for god Fondsledelse, herunder anbefalingerne vedrørende bestyrelsesmedlemmernes uafhængighed
 • Erhvervsdrivende fonde skal fremover i ledelsesberetningen eller evt. på fondens hjemmeside give en redegørelse for fondsledelsen
 • Bestyrelsens og direktørens opgaver samt reglerne om skriftlige bestyrelsesmøder skal præciseres
 • Mulighed for, at fondsmyndigheden kan give påbud til bestyrelsen om, at fondens direktør skal afskediges

Ændringer i forhold til revisor

Lovudkastet indebærer ligeledes en række ændringer til revisors funktioner. Bl.a.:

 • Krav om afholdelse af et årligt regnskabsmøde, hvor revisor forpligtes til at deltage. Undtagelse herfra kan gøres, hvis der er konkret enighed om, at revisors deltagelse ikke er påkrævet
 • Revisor vil fremover have ret til at indkalde til bestyrelsesmøder på lige fod med bestyrelsen og fondsmyndigheden
 • Valg af revisor efter fondens vedtægter vil fremover højst kunne gælde for syv år efter fondens stiftelse. Efterfølgende skal bestyrelsen hvert år vælge revisor på fondens regnskabsmøde
 • Både revisor og bestyrelse skal redegøre for revisors fratrædelse eller afsættelse, såfremt hvervets ophør skyldes uoverensstemmelser mellem revisor og bestyrelse
 • Fondsmyndighedens rolle i forhold til revisor skærpes ved, at fondsmyndigheden får mulighed for at udpege en medrevisor, samtidig med, at revisors pligt til at underrette fondsmyndigheden om overtrædelser ændres fra ”kan” til ”skal” og fremover også kan vedrøre ”uvæsentlige overtrædelser”.

Ændringer i forhold til fondsmyndigheden

Lovudkastet indeholder endvidere ændringer i forhold til fondsmyndigheden, der indebærer, at fondsmyndigheden kan skærpe tilsynet med de erhvervsdrivende fonde. Bl.a.:

 • Fondsmyndigheden vil fremover kunne afsætte et bestyrelsesmedlem, hvis medlemmet er ”uegnet”. Dette er en opblødning i forhold til den nugældende lov, hvor et bestyrelsesmedlem skal være ”klart uegnet” for at kunne blive afsat.
 • Civilstyrelsen vil fremover skulle give samtykke til formålsændringer, ændringer af uddelingsbestemmelser og likvidation
 • Fondsmyndigheden vil kunne give påbud i tilfælde af, at bestyrelsen overtræder vedtægten. Fondsmyndigheden kan derudover give påbud om, at bestyrelsen skal forholde sig til Anbefalingerne for god Fondsledelse

Vores vurdering

Lovudkastet lægger op til markante ændringer på førnævnte hovedområder og må også ses i sammenhæng med det fokus på corporate governance, der i en årrække har været gældende for de børsnoterede selskaber, herunder med hensyn til at anvende ”følg-eller-forklar”-princippet.


For så vidt angår de foreslåede ændringer vedrørende ledelse, revision og tilsyn bliver der tale om en række obligatoriske krav, som de erhvervsdrivende fonde vil skulle efterleve og indrette sig efter. Disse ændringer må ses i lyset af det generelle fokus på erhvervsdrivende fonde som betydelige aktionærer i en række store danske virksomheder samt den samfundsmæssige betydning heraf.


Samtidig ses det, at en række af de principper, der kendes fra selskabsretten, nu også vil skulle finde anvendelse på erhvervsdrivende fonde, hvilket også ses i sammenhæng med fondenes betydning i henhold til rapporten.Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående.