Rekonstruktion og finansiering af landbrugsvirksomheder

Dato 24 okt. 2012
Download PDF version PDF

 

Denne gang handler MWBe Updated - Rekonstruktion og Insolvens bl.a. om rekonstruktion af nødlidende landbrugsvirksomheder og opretholdelse af økologiautorisation ved producentskifte.

 

Rekonstruktion og finansiering af landbrugsvirksomheder

Landsbrugsvirksomheder i Danmark har igennem en længere periode oplevet økonomiske vanskeligheder. Dette nyhedsbrev vil derfor beskrive en række af mulighederne for sikkerhedsstillelse i landbrugsvirksomheder til brug for overvejelser om, hvorvidt et insolvent landbrug med fordel skal rekonstrueres, eller om konkurs er et nødvendigt alternativ.

Endvidere vil nyhedsbrevet behandle mulighederne for opretholdelse af økologiautorisation ved producentskifte i landbrugsvirksomheder.

Sikkerhed for gæld i landbrugsvirksomheder

Ved overvejelser om hvorvidt et insolvent landbrug skal rekonstrueres eller tages under konkursbehandling, bør man som kreditor undersøge, om der er frie aktiver, som kan benyttes til finansiering af en turnaround og derved være med til skabe den fornødne likviditet. Landbrugsvirksomhedens selskabsform og landmandens eventuelle personlige hæftelse vil også være af betydning for overvejelserne om rekonstruktion eller konkurs, jf. nærmere nedenfor.

En kreditor vil kunne benytte sig af de sædvanlige sikkerheder såsom pant i fast ejendom, transport af fordringer, ejendomsforbehold, virksomhedspant eller fordringspant som sikkerhed for sit tilgodehavende.

Særligt for landbrugsvirksomheder er dog, at der også kan stilles sikkerhed i form af høstpant. Høstpant stiftes på en af justitsministeren godkendt panteformular og skal tinglyses for at opnå beskyttelse mod de øvrige kreditorer.

Det særlige ved høstpant er, at ejeren eller brugeren af en landbrugsejendom kan stifte pant i ejendommens afgrøder til sikkerhed for betalingen af gæld opstået med køb af visse rå- og hjælpestoffer. Forfaldsdagen iht. pantebrevet vil være 1. oktober. Høstpant får prioritet forud for øvrig stiftet sikkerhed. Fortrinsretten bortfalder, hvis begæring om udlæg ikke er indgivet til fogedretten senest den førstkommende 1. januar efter forfaldsdagen.

 

Landbrugsvirksomheder kan, ligesom øvrige virksomheder, meddele transport i sine tilgodehavender. I forbindelse med landbrugsvirksomheder skal man derfor være opmærksom på, at der kan meddeles transport i landbrugsstøtten i form af betalingsrettigheder, såfremt dette ikke allerede er sket. Sikringsakten vil i denne situation være denuntiation til Natur og Erhvervsstyrelsen. Dette gælder både de almindelige betalingsrettigheder og de særlige betalingsrettigheder.

Landbrugsvirksomheder med mælkeproduktion kan også give sikkerhed i mælkekvoter. Sikringsakten er denuntiation over for Mælkeudvalget. Sikkerheden består i, at der meddeles transport i udbetalingerne i forbindelse med ophør ved salg af kvoten på børsen. Desuden bemærkes, at mælkekvoter ikke kan pantsættes og ikke er omfattet af pantet i den faste ejendom.

Ovennævnte sikkerheder kan i visse situationer benyttes til at skabe yderligere sikkerhed for tilgodehavender, ligesom de vil kunne benyttes til at skabe yderligere likviditet til brug for landbrugsvirksomhedens drift og eventuelle rekonstruktion.

Man bør dog være opmærksom på, at indgivelse af rekonstruktions- eller konkursbegæring etablerer en fristdag.

Tidspunktet for indgivelse af rekonstruktions- eller konkursbegæring skal derfor overvejes i relation til bl.a. omstødelsesreglerne.

Ved overvejelserne om landbrugsvirksomheden skal rekonstrueres, vil det også være nødvendigt at kende til landbrugsvirksomhedens selskabsform og landmandens eventuelle personlige hæftelse, idet en rekonstruktion af en personligt ejet virksomhed ikke kan indledes, medmindre den personlige skyldner ønsker at medvirke. Det samme gør sig gældende, såfremt landbrugsvirksomheden er et selskab med begrænset hæftelse, hvis landmanden (skyldneren) hæfter personligt for selskabets gæld. Endvidere er det altid en fordel at undersøge, om landmanden ønsker at medvirke til rekonstruktion, da rekonstruktion uden landmandens samtykke vil kunne medføre flere praktiske problemer.

Hvis kreditor og skyldner begge er positivt indstillet på et gennemføre en rekonstruktion, vil førnævnte (yderligere) sikkerheder skulle undersøges, da disse eventuelt kan være med til at skabe den fornødne likviditet til gennemførelse af en rekonstruktion.

 

Rekonstruktion efter Konkurslovens regler skal indeholde en tvangsakkord eller en virksomhedsoverdragelse (eller begge dele). Såfremt rekonstruktion skal indeholde et element af virksomhedsoverdragelse, skal det undersøges, om der er interesserede købere af hele eller dele af landbrugsvirksomheden. Hvis den interesserede køber er en professionel investeringsfond, som også overtager andre insolvente landbrugsvirksomheder, vil det fremtidige set-up skulle drøftes med landmanden. Strukturen på dette kan eksempelvis være, at investoren overtager virksomheden og lægger hele eller dele af driften sammen med andre landbrugsvirksomheder. Landbruget vil til dagligt blive drevet af den enkelte landmand, som ”lejer” sig ind hos investoren. Landmanden vil derefter eventuelt kunne spare op og med tiden lave et management buy-out.

 

Opretholdelse af økologiautorisation ved producentskifte i landbrugsvirksomheder

Ved en landsmands konkurs opstår der som ved andre konkurser en række forhold, der skal tages stilling til. Når der er tale om et økologisk landbrug, er et af disse forhold de særlige regler om økologiautorisation, som virksomheden (eller landmanden) har været økologiautoriseret.

Såfremt kurator – i samarbejde med panthaver – ønsker at videreføre virksomheden, kan det være afgørende, at økologiautorisationen opretholdes, idet det giver virksomheden mulighed for at afsætte produkterne som økologiprodukter, og derved sædvanligvis få en højere avance ved salget af produkterne, samt undgå et større tilbagebetalingskrav som følge af allerede udbetalt støtte.

Som udgangspunkt medfører en konkurs, at en landmands økologiautorisation bortfalder, idet konkurs betragtes som et ejerskifte i henhold til Økologiloven.

Såfremt det er muligt, vil det ofte være en fordel for den eller de største kreditorer at ”styre”, hvornår konkursen indtræder. Såfremt en kreditor skal have mulighed for at kontrollere tidspunktet for konkursens indtræden, er det dog afgørende, at man forinden har haft mulighed for at sætte sig ind i virksomheden, således at de risici, der vil være, er afdækket. I den forbindelse er det derfor ligeledes afgørende, at panthaverne i samarbejde med landmanden identificerer, i hvilket omfang virksomheden modtager tilskud som følge af økologiproduktion, idet det kan være forbundet med større tab, såfremt konkursen indtræder på et panthaver uhensigtsmæssigt tidspunkt.

Når omfanget af økologistøtte er identificeret, og det er afklaret, hvornår konkursen skal indtræde, er det således afgørende, at der meddeles producentskifte, således at økologiautorisationen opretholdes eller alternativt overdrages til en virksomhed, der viderefører landbruget, og der som følge heraf ikke opstår noget krav på tilbagebetaling af allerede udbetalt støtte.

Ovenstående beskrivelse af de insolvensretlige forhold vedrørende landbrugsvirksomheder er alene en kort og summarisk indføring i nogle af de specielle regler, der finder anvendelse, når der er tale om landbrugsvirksomheder, og som en panthaver bør have særligt for øje. Ud over de ovenfor beskrevne forhold er der en lang række øvrige forhold af både almindelig insolvensretligt og landbrugsretlig karakter, som en panthaver ligeledes bør afdække, forinden en beslutning om rekonstruktion eller konkurs træffes.

Såfremt De har spørgsmål til ovenstående eller blot er interesseret i at vide mere om insolvens, er De meget velkommen til at kontakte os.


 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående.