Ytringsfrihed eller privatlivsbeskyttelse? / Ingen erstatning for advokatudgifter for førelse af sag for Datatilsynet

Dato 8 aug. 2012
Download PDF version PDF

 

Denne gang handler MWBe Updated - Persondataret om ytringsfrihed over for privatlivsbeskyttelse og om erstatning for advokatudgifter ved førelse af sag for Datatilsynet

Ytringsfrihed eller privatlivsbeskyttelse?

Datatilsynet har for nylig afgjort, at det ikke var i strid med Persondataloven, at hjemmesiderne detsorteregister.info og politietdummersig.dk registrerede og offentliggjorde personoplysninger.

Formålet med Det Sorte Register er at registrere eksempelvis advokater, kommunalt ansatte, plejefamilier mv., der efter borgernes mening har overtrådt loven eller optrådt uretfærdigt. På baggrund af materiale indsendt af en ”forurettet” borger registrerer Det Sorte Register henvendelsen, læser sagens materiale igennem og forsøger at kontakte den person, som registreringen vedrører for at få dennes forklaring. Herefter vurderer Det Sorte Register, om der er grundlag for at foretage en registrering på hjemmesiden.

Datatilsynet fandt, at hensynet til informations- og ytringsfriheden måtte føre til, at der ikke var grundlag for, at tilsynet foretog sig yderligere i sagen. Datatilsynet lagde vægt på, at hjemmesidernes tema er forholdet mellem borgere og/eller beslutningstagere/myndighedspersoner, at hjemmesiden er præget af subjektive vurderinger og værdiladede ytringer, og at de registrerede oplysninger indgår som en del af meningstilkendegivelserne, hvilket måtte stå brugere af hjemmesiderne klart.

Datatilsynet har alene taget stilling til, om hjemmesiderne er i strid med Persondataloven. Datatilsynet har derimod ikke taget stilling til, om offentliggørelserne af oplysninger på hjemmesiderne strider imod anden lovgivning, herunder for eksempel Straffelovens kapitel 27 om freds- og ærekrænkelser (injurier).


Vores vurdering

Datatilsynet har i afgørelserne foretaget en svær afvejning mellem privatlivsbeskyttelsen og retten til ytringsfrihed.

Der kan rejses tvivl om, hvorvidt Datatilsynet har taget tilstrækkeligt hensyn til karakteren af de oplysninger, som offentliggøres, og om hjemmesiderne foretager fornøden kontrol heraf for at sikre, at der ikke behandles urigtige eller vildledende oplysninger om enkeltpersoner mv.

Informations- og ytringsfriheden må i visse tilfælde vægtes højere end behandlingsreglerne i Persondataloven. Den konkrete afgørelse, hvor Persondataloven fandtes ikke at finde anvendelse med henvisning til informations- og ytringsfriheden, må anses for at være relativt vidtgående.

[Datatilsynets afgørelse af 12. juni 2012, journalnummer: 2011-215-0874]
[Datatilsynets afgørelse af 12. juni 2012, journalnummer 2011-222-0094]

 


Ingen erstatning for advokatudgifter for førelse af sag for Datatilsynet
Byretten har i en sag nægtet at tilkende en borger erstatning fra en offentlig myndighed for borgerens advokatudgifter ved førelse af klagesag over den offentlige myndighed for Datatilsynet.

I en sag havde en offentlig myndighed ved en fejl offentliggjort en borgers navn og adresse på en åben postliste på internettet. Da myndigheden blev klar over fejlen, blev den straks rettet og beklaget over for borgeren. Borgeren indbragte sagen for Datatilsynet, som fandt, at Persondataloven var blevet overtrådt, men eftersom at den offentlige myndighed havde rettet fejlen, foretog Datatilsynet sig ikke yderligere i sagen.

Borgeren anlagde herefter retssag mod den offentlige myndighed med påstand om erstatning for blandt andet de advokatudgifter, som borgeren havde haft i forbindelse med klagen til Datatilsynet.

Byretten fandt ikke, at borgeren havde godtgjort, at det havde været nødvendigt at lade sig bistå af en advokat for Datatilsynet, hvorfor Retten ikke tilkendte borgeren erstatning for advokatudgifterne. Dommen er ikke anket til landsretten.

Byretten lagde i præmisserne vægt på, at Datatilsynet selv er forpligtet til at søge en sag oplyst, og at den offentlige myndighed forud for borgerens klage til Datatilsynet allerede havde rettet fejlen.


Vores vurdering

Dommen er konkret begrundet, hvorfor det i en anden sag ikke kan udelukkes, at man vil nå frem til et andet resultat. Det må dog kræve, at en part i en sag for Datatilsynet kan godtgøre, at det har været nødvendigt at antage advokatbistand.Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående.