Forbrugerombudsmanden har fokus på internettet i 2014/Ny domænelov er trådt i kraft/Linking til ophavsretligt beskyttede værker/Brug af dedikeret metasøgemaskine på internettet/Ophavsretlig beskyttelse af Vola-køkkenarmatur

Dato 27 mar. 2014
Download PDF version PDF

 

I denne udgave af MWBe Updated – IPR & Teknologi ser vi blandt andet på den nye domænelov og en afgørelse fra EU-domstolen vedrørende linking til ophavsretligt beskyttede værker.

 

Forbrugerombudsmanden har fokus på internettet i 2014

Forbrugernes stigende aktivitet på internettet medfører, at Forbrugerombudsmanden i 2014 vil sætte fokus herpå.


I indeværende år vil Forbrugerombudsmanden medvirke til, at forbrugerne sikres gode vilkår ved aktivitet på internettet. Følgende indsatsområder vil således få særlig opmærksomhed:

 • Sager, hvor det er uklart, om der er indgået en aftale, eller hvad en aftale går ud på
 • Abonnementsfælder
 • Overholdelse af retningslinjer for e-butikkers håndtering af betalinger
 • Forbedring af forbrugernes mulighed for at tilbagekalde betalingsordrer hos bankerne
 • Børn og unge
 • Dealsites
 • Nye regler for net-handel
 • Uanmodede henvendelser

[Læs mere om indsatsområderne her ]


 

Ny domænelov er trådt i kraft

Den 1. marts 2014 trådte den nye domænelov i kraft, og loven medfører en række ændringer for anvendelse og administration af internetdomæner under top level-domænet ”.dk”.


Følgende ændringer vil især være mærkbare ved den nye domænelov:

 • Reglen om god domæneskik har nu mere præg af at være en generalklausul, som dynamisk vil udvikle sig gennem afgørelser truffet af Klagenævnet for Domænenavne
 • Administratoren af WHOIS-databasen, som indeholder oplysninger om registranters navne, adresser og telefonnummer, skal hemmeligholde oplysninger, der er undtaget fra offentlighed. Det er tillige et krav, at WHOIS-administratoren sikrer korrektheden af oplysninger i WHOIS-databasen. Denne del af den nye domænelov træder dog først i kraft den 1. marts 2015
 • I dag administreres topdomænet ”.dk” af foreningen Dansk Internet Forum (DIFO) via selskabet DK Hostmaster, men med den nye domænelov kan administrationen heraf sendes i udbud. En høringsproces er sat i gang og løber til den 16. april 2014.

[Læs den nye domænelov her ]Linking til ophavsretligt beskyttede værker

EU-domstolen fastslår med afgørelsen C-466/12, at linking til ophavsretligt beskyttede værker ikke er i strid med Infosoc-direktivet.

 

En række journalister anlagde en erstatningssag mod den svenske virksomhed Retriever. Retriever drev en internetside, som tilbød lister til sine kunder med klikbare links til artikler udgivet på andre internetsider. EU-domstolen skulle i denne forbindelse afgøre, om Retrievers linking til nyhedsartikler forfattet af journalisterne var en krænkelse af Infosoc-direktivet art. 3, stk. 1.

 

Udgangspunktet for overføring af værker til almenheden er, at overførslen kræver accept fra indehaveren af ophavsretten. Dog følger det af fast retspraksis vedrørende begrebet ”overførsel til almenheden”, at værker, der allerede er udgivet, frit kan videreoverføres. Dette er imidlertid kun i det omfang, at det ikke sker til et nyt publikum.

 

I den konkrete situation linkede Retriever til internetsider, der allerede var tilgængelige for enhver, hvorfor publikummet ikke ændredes og ifølge EU-domstolen dermed ikke var ”nyt”. Retriever havde derfor ikke krænket journalisternes ophavsrettigheder.

 

Vores vurdering

Indehavere af hjemmesider kan frit linke til internetsider, der allerede er tilgængelige for almenheden. Det er dog vigtigt at bemærke, at i) værket, hvortil der linkes, lovligt skal være lagt op på internetsiden, og ii) publikummet skal ikke ændres – for eksempel er linking til indhold fra betalingssider eller lukkede fora således ikke tilladt.

 

[Læs hele afgørelsen her ]

 

 

Brug af dedikeret metasøgemaskine på internettet

EU-domstolen har med sin dom C-202/12 truffet afgørelse om, at brugen af dedikerede metasøgemaskiner krænkede Databasedirektivet.

 

To konkurrerende hjemmesider havde fået forelagt EU-domstolen en række principielle spørgsmål vedrørende fortolkningen af Databasedirektivet art. 7 og sui generis-retten.

 

En metasøgemaskine bruger andre hjemmesiders søgemaskiner, hvorefter den videresender brugernes anmodninger til de andre hjemmesider, gemmer resultaterne på sin egen server og sender resultaterne til brugerne, som var det metasøgemaskinens egne.

 

Den ene part, Wegener, udbød via sin hjemmeside online-adgang til en samling annoncer for salg af brugte biler. Den anden part, Innoweb, udbød via sit websted en dedikeret metasøgemaskine til brug for søgning af brugte biler. Idet Innowebs metasøgemaskine benyttede sig af data fra blandt andet Wegeners søgemaskine, anlagde Wegener sag mod Innoweb, da Wegener påstod, at der skete en krænkelse af Databasedirektivet art. 7, hvorefter genanvendelse af andres databaser er forbudt.

 

EU-domstolen har i flere sager anvendt en bred betegnelse for ”genanvendelse” og lagde til grund, at der i den konkrete situation også var tale om, at Innoweb genanvendte Wegeners data. Dette skyldtes, at slutbrugeren i det hele ville opnå samme søgefordele ved brug af den ene som den anden søgemaskine, hvorefter Wegener ville risikere at blive unddraget indtægter, herunder reklameindtægter og muligheden for at afskrive investeringsomkostninger. EU-domstolen traf derfor afgørelse om, at Innoweb havde krænket Wegeners sui generis-ret.

 

Vores vurdering

I dansk ret har man set sager med lignende udfald, hvorfor det er vores vurdering, at indehavere af metasøgemaskiner skal være varsomme med brugen af andre søgemaskiners data.


[Læs hele afgørelsen her ]Ophavsretlig beskyttelse af Vola-køkkenarmatur

Højesteret gav i januar 2014 Vola KV1-køkkenarmatur ophavsretlig beskyttelse, men de sagsøgte havde ikke krænket Vola, da deres produkter ikke var nærgående efterligninger.

 

Ifølge Højesteret nyder køkkenarmaturet Vola KV1 ophavsretlig beskyttelse i sin egenskab af at være brugskunst grundet sin banebrydende cylinderform. Da armaturet er funktionsbestemt, omfatter beskyttelsen imidlertid kun meget nærgående efterligninger.

 

Højesteret fandt, at køkkenarmaturerne Osier nr. 18087/18082 og BLANCO Finess adskilte sig fra Vola i en sådan grad, at de ikke kunne anses for nærgående efterligninger. Dette var begrundet med, at dimensioneringen, kompositionen, formen på de forskellige cylinderformede emner og betjeningsgrebet samt designudtrykket var forskellige. Højesteret lagde vægt på, at ovenstående særligt kom til udtryk under brug af armaturerne, og at det ellers særegne betjeningsgreb ved Vola var meget forskelligt fra de andre armaturer.

 

Osier og BLANCO havde således ikke krænket Vola KV1.

 

Vores vurdering

Højesterets dom er i overensstemmelse med tidligere retspraksis, da brugskunst alene nyder en snæver beskyttelse. Dette er begrundet med, at det er funktionsbestemt og ellers ville risikere ikke give plads til kreative nyskabelser.


[Læs Højesteretsdommen her ]

 

Kontakt  

Pernille Nørkær
pno@mwblaw.dk
+45 33 77 90 40

Henrik Syskind Pedersen
hsp@mwblaw.dk
+45 33 77 90 25


Jesper Reitz
jre@mwblaw.dk
+ 45 33 77 90 47

 


 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående.