Revideret vejledning til cookiebekendtgørelsen/Amerikansk afgørelse om videresalg af brugt musik/USA ændrer reglerne for erhvervelse af patenter

Dato 29 apr. 2013
Download PDF version PDF

 

I denne udgave af MWB Updated – IPR & Teknologi ser vi blandt andet på en ny vejledning til cookiebekendtgørelsen og en amerikansk afgørelse om videresalg af brugte digitale musikfiler.

 

Revideret vejledning til cookiebekendtgørelsen

 

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort en længe ventet opdateret vejledning til cookiebekendtgørelsen. Vejledningen er meget konkret og indeholder en række præciseringer, flere praktiske eksempler på informations- og samtykketekster samt en teknisk guide til virksomheder og myndigheder. Du kan læse mere om cookiebekendtgørelsen i vores tidligere artikel her
 

Informations- og samtykkekravet

Et centralt element i reglerne er kravet om indhentelse af informeret samtykke hos brugeren af en hjemmeside forud for placeringen af cookies på brugerens terminaludstyr. Andre EU-lande, herunder England, fortolker de bagvedliggende EU-regler sådan, at der godt kan lagres cookies, inden der er indhentet samtykke. Erhvervsstyrelsen har oplyst, at de søger afklaring heraf hos EU-Kommissionen og ikke håndhæver kravet om forudgående samtykke, førend denne afklaring foreligger.

Informationskravet medfører, at brugeren skal gives information om brugen af cookies, der sætter brugeren i stand til at træffe reelle informerede valg, om hvordan brugeren vil give samtykke til, at der placeres cookies. Denne information kan lagdeles, således at brugeren får de væsentligste informationer med det samme første gang, brugeren tilgår en hjemmeside, mens der kan linkes til mere detaljerede informationer på en underside, f.eks. i en cookiepolitik. Der skal let tilgængeligt gives oplysninger om, hvilke typer cookies der benyttes, og til hvilke formål, samt om der også placeres tredjepartscookies.

 

Kravet om samtykke medfører, at der skal kunne identificeres en aktiv handling fra brugeren. Brugeren behøver ikke nødvendigvis at klikke af i en boks eller lignende, men kan klikke sig videre på siden. Det afgørende er, at brugeren bliver informeret om og har en forståelse af, at denne handling er en accept af, at der lagres cookies hos brugeren. En bruger skal have let adgang til at trække sit samtykke tilbage og have information om, hvordan samtykket tilbagekaldes.

I vejledningen findes eksempler på, hvordan samtykke ved aktiv brug kan udformes. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen alene udstikker retningslinjer for anvendelsen af cookies. Det konkrete krav til information og samtykke afhænger af typen af cookien, dens funktion samt om cookien placeres af hjemmesiden selv eller af tredjepart.

 

Vores vurdering

Det er vores vurdering, at den nye cookievejledning gør det lettere for hjemmesideejere og virksomheder at overholde reglerne om cookies. Det er nu præciseret, hvordan reglerne skal forstås, og vejledningen indeholder en teknisk guide til, hvordan cookiereglerne efterleves i praksis.

Styrelsen har oplyst, at den vil målrette sit tilsyn med reglerne i forhold til, hvilke typer cookies der anvendes og deres effekt, og i første omgang vil have fokus på virksomheder og myndigheder, der slet ikke har gjort noget for at overholde cookiereglerne eller kun har gjort meget lidt. Det anbefales derfor, at virksomheder tager et nærmere kig på deres anvendelse af cookies og opfyldelse af cookiereglerne for at undgå sanktioner.

[Erhvervsstyrelsens vejledning kan findes her.]

Amerikansk afgørelse om videresalg af brugt musik

 

Sagen var anlagt af pladeselskabet Capitol Records og vedrørte den amerikanske musiktjeneste, ReDigi, som længe har været i pladeselskabernes søgelys. Den amerikanske føderale District Court i New York afgjorde, at videresalg af brugte digitale musikfiler krænkede pladeselskabets ophavsret.


ReDigis tjeneste

ReDigi udbyder en tjeneste, hvor brugere kan sælge musik, som de lovligt har købt på internettet, eksempelvis hos iTunes. For at sælge musik via ReDigi tjenesten skal brugeren hente en softwareklient, der scanner computeren for at kontrollere, at musikken er købt lovligt. De lovlige musikfiler flyttes til ReDigis cloud, hvorefter de udbydes til salg. Når musikfilerne sættes til salg, slettes de samtidig på sælgerens computer og andre enheder.


Sagen kort

Capitol Records anlagde sag mod Redigi med påstand om, at salget af brugte digitale musikfiler udgjorde en krænkelse af pladeselskabets ophavsret.

ReDigis argumenterede blandt andet med, at en kunde har lov til at sælge en lovlig købt vare videre, jf. den amerikanske såkaldte ”first sale”-regel. Eftersom den digitale musikfil var købt lovligt, burde den omfattes af retten til lovligt videresalg. Capitol Records gjorde heroverfor gældende, at ”first sale”-reglen kun finder anvendelse på fysiske eksemplarer.

Domstolen fandt, at ReDigi krænkede Capitol Records reproduktionsrettigheder, fordi der oprettes en uautoriseret kopi af den oprindelige digitale musikfil, når et salg finder sted. Der var således ikke tale om salg af det samme eksemplar af filen, men et nyt eksemplar, og derfor fandt ”first sale”-reglen ikke anvendelse. Salget kunne derfor kun ske med rettighedshaverens samtykke.

 

Dommen er formentlig udtryk for, at der i amerikansk ret sondres mellem fysiske og elektroniske kopier, og at de regler, der gælder for videresalg af fysiske eksemplarer af software, ikke kan overføres til salg af elektroniske kopier.

ReDigi har udtalt, at de vil anke sagen. ReDigi forbereder en lancering af tjenesten i Europa, som skulle være klar i juni 2013.

 

Hvorfor er sagen interessant?

EU-Domstolen traf i juli 2012 afgørelse i en sammenlignelig sag (”UsedSoft-sagen”) angående videresalg af lovligt downloadede eksemplarer af licenser til software. UsedSoft GmbH købte lovligt erhvervede licenser til Oracle-software af virksomheder, hvorefter de videresolgte licenserne. Oracle havde i brugerlicensaftalerne med de oprindelige købere indført en bestemmelse, der forbød videresalg. Du kan læse mere om afgørelsen i vores tidligere artikel her.

 

EU-Domstolen afgjorde sagen til fordel for UsedSoft og fandt videresalget af software-licenserne lovlig. Afgørelsen blev blandt andet begrundet i konsumptionsreglerne, der er en pendant til den amerikanske ”first sale”-regel, hvorefter ophavsretshaveren mister sin eneret til at råde over spredningen af konkrete eksemplarer, når disse først er udgivet. Afgørelsen skelnede således ikke mellem fysiske og elektroniske kopier.

 

Vores vurdering

Vi anbefaler, at virksomheder, der sælger digitale produkter nøje overvejer, hvilken type (digitalt) produkt der er tale om, og hvor produkterne sælges, da reglerne er forskellige.

Dommen kan læses her.

 

[United States District Court, Southern District of New York, No. 12 Civ. 95 (RJS)].USA ændrer reglerne for erhvervelse af patenter

USA har med virkning fra den 16. marts 2013 vedtaget en ny America Invents Act (”AIA”). AIA regnes for den mest markante ændring i den amerikanske patentlov siden 1952 og medfører blandt andet nye regler om prioritetstidspunktet for erhvervelse af patentrettigheder.

I USA har et ”first to invent”-princip været gældende, hvorefter retten til et patent tilkommer den person, der opfandt opfindelsen først (conception and reduction to practice). ”First to invent” står i modsætning til det ”first to file”-system, der længe har været gældende i eksempelvis Europa, hvor retten til et patent tilkommer den opfinder, der indleverer en patentansøgning først. 
 

En af udfordringerne ved ”first to invent”-systemet har været, at det var besværligt, tids- og omkostningskrævende at afgøre tvister om prioritet til et patent. For lettere at kunne afgøre den slags prioritetsspørgsmål, og i et forsøg på international harmonisering, har USA nu ændret sit patentsystem til et ”first to file”-system.

 

Vores vurdering

AIA medfører, at der for ansøgninger indleveret efter den 16. marts 2013 ikke længere er risiko for, at en anden opfinder vinder ret til et patent, såfremt den pågældende var først med opfindelsen, men alligevel ikke indleverede ansøgningen først. Det fjerner hermed en betydelig usikkerhed ved prioritetsfastsættelsen. Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller brug for rådgivning.

Christoffer Galbo
cga@mwblaw.dk
+45 33 77 90 20

Jesper Reitz

jre@mwblaw.dk
+45 33 77 90 47


Henrik Syskind Pedersen
hsp@mwblaw.dk
+ 45 33 77 90 25

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående.