Licensbetingelser, som begrænser videresalg, er ugyldige/Forbrugerklagenævnets afgørelser om erhvervsdrivendes prisangivelser på hjemmesider og deres benyttelse af generelle tilbud/Top-level-domænenavne

Dato 24 okt. 2012
Download PDF version PDF

 

Denne gang handler MWBe Updated - IPR/Teknologi blandt andet om EU-Domstolens dom om begrænsninger i softwarelicensbetingelser med hensyn til videresalg.


Licensbetingelser, som begrænser videresalg, er ugyldige

EU-Domstolen har afsagt dom om konsumptionsretten vedrørende downloadet software. For nærmere information vedrørende sagens baggrund henvises til vores nyhedsbrev fra juni måned.

Oracles EDB-software kunne downloades online og gav licenstageren licens for et ubegrænset tidsrum mod betaling af et engangsvederlag. Det fremgik af Oracles licensvilkår, at licenserne til de pågældende edb-programmer ikke måtte overdrages. På trods heraf havde UsedSoft, der solgte brugte edb-programmer, valgt at videresælge brugte licenser til Oracles edb-programmer.

Oracle havde praksis for alene at udstede gruppelicenser på minimum 25 stk., og en del af UsedSofts forretning bestod i at købe licenser, som virksomheder måtte have tilovers og videresælge disse til virksomheder, der enten havde brug for færre eller flere licenser end 25 af gangen.

EU-Domstolen fandt, at online licenser med visse undtagelser kan videresælges som følge af konsumptionsretten (eksemplarer af et værk må spredes videre), og at retten omfatter det licenserede program i en eventuelt opdateret version. Det blev således fastslået, at licenser og anden downloadet software sidestilles med fysiske eksemplarer.

EU-Domstolen fastslog samtidig, at retten til at videresælge licenser til edb-programmer i et tilfælde som det foreliggende, hvor et antal licenser alene sælges samlet, kun gælder, såfremt der sker et samlet videresalg heraf. Samtidig er det et krav, at den oprindelige bruger gør sin kopi af programmet ubrugeligt, når licensen overdrages. Endelig må der kun videresælges indenfor EU.

Vores vurdering

Langt hovedparten af alle licensaftaler vedrørende edb-programmer har indskrevet i deres betingelser, at der ikke må ske videresalg/overdragelse af licensen. Da disse betingelser, som følge af EU-Domstolens dom ikke længere er gyldige, vil konsekvensen være, at sådanne licenser fremover frit kan overdrages inden for EU.

Licensgivere bør derfor overveje at ændre deres licensmodeller, ligesom licenstagere bør genoverveje deres licenspolitik i forhold til muligheden for at købe brugte licenser. En mulighed for licensgivere er, at der i højere grad anvendes licensmodeller, der er tidsbegrænsede, og hvor der sker løbende betaling for udnyttelse af det pågældende program, da disse modeller som udgangspunkt ikke omfattes af dommen.

[EU-Domstolens dom af 3. juli 2012, sagsnummer C-128/11]

 

Forbrugerklagenævnets afgørelser om erhvervsdrivendes prisangivelser på hjemmesider og deres benyttelse af generelle tilbud

Forbrugerklagenævnet har fastslået, at et udbud af varer på en hjemmeside med tilknyttet betalingsfunktion skal betragtes som et bindende tilbud og ikke en opfordring til at afgive tilbud. Forbrugerklagenævnet har tillige fastslået, at en sælgers generelle forbehold for trykfejl samt deres salgs-, leverings- og handelsbetingelser skal være konkret accepteret af en forbruger for at kunne gøres gældende over for dem.

Vores vurdering

Sælgere bør fremhæve tydeligt på deres hjemmesider, at prisoplysninger på hjemmesiden alene indeholder en opfordring til kunderne om at afgive tilbud på varerne til de oplyste priser. I modsat fald skal sælgere kunne godtgøre, at forbrugere har været i ond tro om tilbuddet på hjemmesiden, hvilket der efter praksis skal meget til for at kunne. Herudover har Forbrugerklagenævnet fastslået, at en erhvervsdrivende sælgers generelle forbehold for trykfejl samt dennes salgs-, leverings- og handelsbetingelser konkret skal accepteres af forbrugerne. Hjemmesideejere opfordres derfor at få deres setup for aftaleindgåelse med deres kunder gennemgået nærmere.

[Forbrugerklagenævnets afgørelse af 19-12-2011, sagsnummer:11/01042]
[Forbrugerklagenævnets afgørelse af 30-11-2011, sagsnummer:10/07934]


 

7.930 ansøgninger modtaget til nye generiske top-level-domænenavne

Som opfølgning på vores nyhed af 20. december 2011 om Nye generiske top-level-domænenavne gives nedenfor en kort status efter første ansøgningsrunde.

Indledning

Der har til første ansøgningsrunde, som blev afsluttet den 13. juni 2012, været 1.930 ansøgninger. De mange ansøgninger betyder dog ikke, at der dermed vil blive oprettet 1.930 nye gTLD’er, idet mange har ansøgt om samme gTLD. Eksempler på gTLD’er, som mange har ansøgt om, er .HOTEL, .SHOP, .POKER, .LAW, .GMBH og .APP.

Mange af de nye gTLD’er er i modsætning til de gamle gTLD’er ”deskriptive/generiske”, f.eks. .shop, .movie, .book, og .tickets.

Nordamerika stod for 911 domæneansøgninger, Europa for 675, Asien for 303, Latinamerika for 24 og Afrika for 17. Af selskaber med et betydeligt antal ansøgninger kan nævnes Amazon med 76 domæner og Google, der via deres selskab Charleston Road Registry Inc., har indsendt 101 ansøgninger, samt Donuts Inc. med 307 ansøgninger.


Af gTLD’ere, der er ansøgt af danske selskaber, kan blandt andet nævnes .lundbeck, .flsmidth, .lego, .saxo, .icu, .one og .rockwool.

Ansøgningerne er siden 13. juni 2012 blevet opdelt i grupper af op mod 500 og vil i de kommende måneder blive behandlet for at finde frem til, hvem der skal have retten til de pågældende gTLD’er.

Formel indsigelsesperiode

Alle har i den formelle indsigelsesperiode mulighed for at indgive indsigelser mod andre ansøgeres ansøgninger. Herfor skal der dog betales et gebyr for håndteringen af klagen, hvis størrelse afhænger af, hvilken enhed der skal håndtere klagen, herunder eksempelvis WIPO, ICC eller ICDR. Gebyret varierer fra USD 2-20.000. Valget af klageinstans og gebyr afhænger af, hvilken form for klage der er tale om.

  • Ved en såkaldt ”String confusion objection” hvor det ansøgte TLD er forveksleligt med et andet TLD, skal der klages til ICSR, der har lavere gebyrer. Dog skal der antageligt en del til, før der er tale om forveksling.
  • Ved ”Legal rights objection”, hvor det ansøgte TLD anses at krænke eksisterende rettigheder, skal der klages til WIPO, hvor gebyret veksler fra USD 2-20.000.
  • Ved ”Limited public interest objection”, hvor det ansøgte TLD anses for stridende mod normer og moral, skal der klages til ICC, hvor gebyret varierer fra 5- USD 17.000.
  • Ved ”Community objection”, hvor der er væsentlig modstand fra sektoren TLD’et henviser til, skal der ligeledes klages til ICC, hvor gebyret varierer mellem USD 5-17.000.

Processen fremadrettet

Den offentlige indsigelsesperiode, hvor alle har kunnet kommentere på ansøgninger, er nu overstået. Næste skridt er derfor at vente til, at den formelle indsigelsesperiode, hvor de ovenfor nævnte klager kan indgives, udløber i medio januar 2013. Når perioden er udløbet, vil behandlingen af indsigelserne finde sted.

 

Vores vurdering

For virksomheder gælder det derfor, at de næste par måneder skal bruges på at gennemgå listen over ansøgte domæner for at sikre, at varemærker og andre rettigheder ikke bliver krænket.

Virksomheder bør ligeledes udarbejde en oversigt over deres varemærker og ansøge om at få disse registreret i ICANN’s Trademark Clearinghouse, da dette i et vist omfang kan hjælpe til at sikre, at der ikke sker registrering af gTLD’er, der krænker ens varemærker. En registrering af et varemærke i Trademark Clearinghouse koster USD 180 pr. varemærke. Vi bistår gerne hermed.


 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående.