Stor erstatning for illoyal konkurrence

Dato 25 feb. 2014
Download PDF version PDF

 

Sø- og Handelsretten har afgjort, at en virksomhed handlede i strid med Markedsføringsloven ved at rekruttere en regionsdirektør og en række medarbejdere fra en konkurrent. Virksomheden blev pålagt at betale en erstatning på 15 mio. kr.
 
Sagen vedrørte skadesvirksomheden SSG, som havde rekrutteret en regionsdirektør fra skadesvirksomheden ISS og i den forbindelse havde oprettet en række nye skadescentre i Jylland, som regionsdirektøren skulle være ansvarlig for.
 
Til de nye skadescentre havde SSG endvidere rekrutteret en række medarbejdere fra ISS. Det havde været en betingelse for regionsdirektørens ansættelse hos SSG, at der blev ansat ”5-7 kompetente centerledere i Jylland”, og disse medarbejdere blev således rekrutteret fra ISS for at opfylde denne betingelse.
 
Ud over rekrutteringen af medarbejderne havde SSG fået omdirigeret en ordre fra ISS til sig ved at udnytte de rekrutterede medarbejderes viden om denne ordre.
 
ISS lagde sag an mod både SSG og regionsdirektøren, da regionsdirektøren havde været behjælpelig med oplysninger om de rekrutterede centerledere og i øvrigt havde bistået SSG med etableringen af de nye skadescentre i Jylland. Endelig havde regionsdirektøren været medvirkende til, at medarbejdernes kundeklausuler hos ISS blev frafaldet.

Sø- og Handelsretten fandt, at SSG havde handlet så groft, at virksomheden havde overtrådt Markedsføringslovens regler om god markedsføringsskik og erhvervshemmeligheder, hvorfor SSG var erstatningsansvarlig over for ISS. Erstatningen blev udmålt til 15 mio. kr., selvom ISS havde krævet 74 mio. kr.
 
Ved tabsopgørelsen anerkendte Sø- og Handelsretten anvendelsen af et differenceprincip. Dette medførte, at man i tabsopgørelsen tog udgangspunkt i differencen mellem ISS’ forventede og reelle fortjeneste. Begrundelsen herfor var, at det ville være forbundet med uoverstigelige vanskeligheder at opgøre tabet på konkrete kunder.
 
I sagen mod regionsdirektøren fandt Sø- og Handelsretten, at direktøren havde tilsidesat sin loyalitetsforpligtelse, og at hans erstatningsansvar skulle opgøres efter reglerne i Funktionærloven. Dog blev han ikke pålagt at skulle betale erstatning, eftersom han ikke selv havde opnået økonomiske fordele ved sine handlinger og udelukkende havde udført disse i SSG’s interesse.

 

Vores vurdering

Det er generelt vanskeligt at blive tilkendt erstatning i sager om overtrædelse af Markedsføringsloven, da det er svært at dokumentere et tab.
 
Det er derfor positivt, at Sø- og Handelsretten anerkender differenceprincippet som udgangspunkt for tabsopgørelsen.
 
Efter det oplyste er dommen anket til Højesteret.
 
[Sø- og Handelsrettens dom af 7. januar 2014 i sagerne H-109-09 og F-4-10]

 

Kontakt 

Nicolai Hesgaard
nhe@mwblaw.dk
+45 33 77 90 30

Pernille Nørkær
pno@mwblaw.dk
+45 33 77 90 40


Mette Wigand Bode
mbo@mwblaw.dk
+ 45 33 77 90 51

Poul Quach

pqu@mwblaw.dk

+45 33 77 90 47


 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående.