Funktionærers ret til anciennitetsbestemt fratrædelsesgodtgørelse

Dato 28 jan. 2014
Download PDF version PDF

 

Højesteret har nu taget stilling til, i hvad omfang en funktionær har ret til fratrædelsesgodtgørelse efter Funktionærlovens § 2a.
 
Ifølge Funktionærlovens § 2a har en funktionær som udgangspunkt ret til en fratrædelsesgodtgørelse på en, to eller tre måneders løn, hvis vedkommende bliver opsagt efter henholdsvis 12, 15 eller 18 års ansættelse. Retten til godtgørelse bortfalder dog, hvis funktionæren kan oppebære pension.
 
EU-domstolen har imidlertid afgjort, at det er i strid med EU-retten at lade fratrædelsesgodtgørelsen bortfalde, hvis den pågældende funktionær har til hensigt fortsat at arbejde.
 
Som følge af EU-dommen, er der blevet anlagt en lang række sager for at få fastlagt retningslinjer for, hvornår en funktionær har til hensigt fortsat at arbejde.
 
En af sagerne omhandlede en funktionær, som var ledig i fire og en halv måned og i denne periode aktivt søgte arbejde, hvorefter hun gik på efterløn. Højesteret fandt, at funktionæren havde til hensigt fortsat at arbejde.
 
En anden sag vedrørte en funktionær, som var sygemeldt på fratrædelsestidspunktet, og som efterfølgende kom i arbejdsprøvning og blev bevilget et fleksjob. Selvom der var gået mere end et år efter funktionærens fratrædelse, fandtes han at have til hensigt fortsat at arbejde.
 
Flere sager omhandlede funktionærer, der var overgået til henholdsvis efterløn og førtidspension ved opsigelsesperiodernes udløb, og disse funktionærer fandtes ikke at have haft til hensigt fortsat at arbejde.
 
Højesteret fastslog, at der således i hvert enkelt tilfælde skal foretages en konkret vurdering af, om funktionæren har til hensigt fortsat at arbejde. Højesteret gav imidlertid ingen retningslinjer for, hvordan man som arbejdsgiver skal forholde sig, hvis man opsiger en funktionær, som opfylder de tidsmæssige betingelser i bestemmelsen. I stedet ønsker Højesteret, at Folketinget tager stilling hertil ved en eventuel ændring af Funktionærloven § 2a.
 

Vores vurdering
Fordi Højesteret ikke har fastsat konkrete retningslinjer for, hvornår en funktionær anses for at have til hensigt fortsat at arbejde, er spørgsmålet, hvordan man som arbejdsgiver bør håndtere disse fratrædelser fremadrettet.
 
Udbetalingen af godtgørelsen sker ved udløbet af funktionærens opsigelsesvarsel. På det tidspunkt kan det imidlertid være vanskeligt at vide, om funktionæren bliver på arbejdsmarkedet, eller om vedkommende udnytter sin ret til at gå på pension, selvom arbejdsgiveren måtte spørge til funktionærens hensigt.
 
Såfremt arbejdsgiveren spørger funktionæren, og vedkommende tilkendegiver at ville gå på pension, vil det være berettiget, at arbejdsgiveren ikke udbetaler fratrædelsesgodtgørelsen. I den situation bør arbejdsgiveren dog sikre en bekræftelse fra funktionæren om, at vedkommende agter at gå på pension. Hvis funktionæren efterfølgende måtte ændre mening og kan bevise at have søgt nyt arbejde, vil arbejdsgiveren dog skulle udbetale godtgørelsen.
 
I den situation hvor funktionæren på tidspunktet for udbetalingen af fratrædelsesgodtgørelsen ikke har taget stilling, eller hvor vedkommende agter at tage nyt arbejde, bør arbejdsgiveren udbetale fratrædelsesgodtgørelsen. Udbetalingen bør dog ske med forbehold for tilbagebetaling, såfremt funktionæren ikke søger eller opnår nyt arbejde.
 
Funktionæren skal i den situation dokumentere, at vedkommende har til hensigt fortsat at arbejde, hvorefter det er op til arbejdsgiveren at afgøre, om dokumentationen er tilstrækkelig. Dokumentationen kan for eksempel være en kopi af ansøgninger eller en lønseddel fra et nyt arbejde.
 
[Højesterets domme i sagerne 186/2012 og 96/2013 m.fl. afsagt den 17. januar 2014]

 

Kontakt 

Nicolai Hesgaard
nhe@mwblaw.dk
+45 33 77 90 30

Pernille Nørkær
pno@mwblaw.dk
+45 33 77 90 40


Mette Wigand Bode
mbo@mwblaw.dk
+ 45 33 77 90 51

Poul Quach

pqu@mwblaw.dk

+45 33 77 90 47


 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående.