Dobbeltdiskrimination udløste to gange godtgørelse

Dato 18 dec. 2013
Download PDF version PDF

 

To nye domme viser, at man som kurator skal være forsigtig med at følge en købers ønske om kun at overtage udvalgte medarbejdere, ligesom køber skal passe på med, at ønsket om at overtage udvalgte medarbejdere ikke diskriminerer. 
 

Baggrund

En medarbejder var ansat i en frisørsalon, som gik konkurs. Medarbejderen var på barselsorlov, da hun fik besked om konkursen. Medarbejderen blev sammen med yderligere to kvindelige medarbejdere opsagt og fritstillet af kurator. Den ene af disse var sygemeldt på grund af graviditet, mens den anden var på barsel. Fem medarbejdere og en elev blev ikke opsagt, men overdraget som led i kurators salg af frisørsalonen.
 
Den opsagte medarbejder anlagde sag mod både konkursboet og køberen med påstand om at være blevet ulovligt forskelsbehandlet i strid med Ligebehandlingsloven.
 

Sagen mod køberen

Køberen var klar over, at medarbejderen var på barsel, da køberen indgik aftalen med overtagelsen af de øvrige medarbejdere. Køberen, som overtog frisørsalonen, var nemlig den tidligere ejer af den konkursramte frisørsalon.
 
Retten fandt, at medarbejderen havde påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at hun var blevet ulovligt forskelsbehandlet, hvorfor det påhvilede køberen at løfte bevisbyrden for, at dette ikke var tilfældet.
 
Retten fandt ikke, at køberen havde løftet denne bevisbyrde, da det ikke var bevist, at medarbejderen skulle være dårligere kvalificeret end de øvrige medarbejdere, som blev overtaget. Desuden havde hun længere anciennitet end flere af de medarbejdere, som var blevet overtaget.
 
Retten gav derfor medarbejderen medhold, og hun fik i overensstemmelse med praksis en godtgørelse på 25.000 kr.
 

Sagen mod konkursboet

Det var kurator, som opsagde og fritstillede tre medarbejdere, som var henholdsvis sygemeldt som følge af graviditetsbetinget sygdom og på barselsorlov.
 
Retten afgjorde, at selvom konkursboet ikke formelt var indtrådt i nogen af ansættelsesaftalerne, så havde konkursboet reelt ageret som arbejdsgiver, når boet havde bestemt, hvilke medarbejdere der skulle opsiges inden overdragelsen, og hvilke der skulle overdrages til køberen. Af den grund var konkursboet som arbejdsgiver omfattet af Ligebehandlingsloven.
 
Konkursboet kunne ikke løfte bevisbyrden for, at opsigelsen af medarbejderne ikke helt eller delvist var begrundet i medarbejdernes afholdelse af barselsorlov eller graviditet. Derfor havde konkursboet overtrådt reglerne i Ligebehandlingsloven.
 
Retten gav på denne baggrund medarbejderen medhold, og hun blev tilkendt en godtgørelse svarende til ni måneders løn.

Efter det oplyste er sagen anket til Landsretten.
 

Vores vurdering

Dommene viser, at reglerne om virksomhedsoverdragelse finder anvendelse, selvom den overdragende virksomhed er et konkursbo.
 
Derfor er det vigtigt, at man som kurator er opmærksom på, at Ligebehandlingsloven mv. også finder anvendelse ved overdragelse fra et konkursbo. Dommen over konkursboet fastslår i den forbindelse, at hensynet til kreditorerne ikke vægter tungere end hensynet til medarbejdernes beskyttelse.
 
Endelig viser dommen over køberen også, at man som køber af en virksomhed skal passe på med at ”cherry-picke” medarbejderne, hvis udvælgelsen ikke er saglig.

[Retten i Randers' domme i sagerne BS-SKSK-1624/2012 og BS-8-1092/2012]

 

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående.