Opsigelse berettiget på trods af tidsmæssig sammenhæng med barsels- og forældreorlov/Vikarloven vedtaget

Dato 11 jun. 2013
Download PDF version PDF

 

Denne gang handler MWBe Updated - HR om en opsigelse kort efter tilbagevenden fra forældreorlov og om vedtagelse af Vikarloven.

 

Opsigelse berettiget på trods af tidsmæssig sammenhæng med barsels- og forældreorlov

Ligebehandlingsnævnet fandt, at det ikke var i strid med Ligebehandlingsloven, at en medarbejder blev opsagt kort tid efter endt barsels- og forældreorlov.

Medarbejderen var ansat som fysioterapeut. Sideløbende med medarbejderens barsels- og forældreorlov ændrede arbejdsgiverens største leverandør af kunder strategi. Det medførte, at leverandøren fremover selv ville servicere de borgere, som hidtil var blevet serviceret af medarbejderens arbejdsgiver.

Medarbejderen vendte tilbage på deltid fra barsels- og forældreorlov og blev en måned senere opsagt med henvisning til den faldende ordretilgang. Der var yderligere to fysioterapeuter ansat hos arbejdsgiveren.

Herefter indbragte medarbejderen opsigelsen for Ligebehandlingsnævnet med påstand om, at hun var blevet udsat for forskelsbehandling, og at opsigelsen derfor var i strid med Ligebehandlingsloven.

Ligebehandlingsnævnet kom frem til, at medarbejderen ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at hun var blevet udsat for forskelsbehandling i forbindelse med opsigelsen.

Ligebehandlingsnævnet lagde vægt på, at en tidsmæssig sammenhæng mellem tilbagevenden fra barsels- og forældreorlov ikke i sig selv skaber en formodning om forskelsbehandling. Ligeledes var der ikke i øvrigt fremkommet oplysninger, som kunne skabe en sådan formodning.

Dette betød, at medarbejderen skulle bevise, at hun var blevet forskelsbehandlet. Denne bevisbyrde kunne medarbejderen ikke løfte, og medarbejderen fik derfor ikke medhold i klagen.

 

Vores vurdering

Ligebehandlingsnævnets afgørelse viser, at der må foreligge yderligere omstændigheder end blot en nær tidsmæssig sammenhæng mellem tilbagevenden fra barsels- og forældreorlov og opsigelsen, før der kan skabes en formodning for forskelsbehandling, med den konsekvens at arbejdsgiveren har bevisbyrden for, at der ikke er sket forskelsbehandling.

 

[Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 13. marts 2013 i j.nr. 7100408-12]

 

 

Vikarloven vedtaget

Folketinget har nu vedtaget Lov om vikarers retsstilling, som regulerer vikarers forhold ved udsendelse fra et vikarbureau. Loven blev vedtaget uden ændringer i forhold til det fremsatte lovforslag. Lovforslaget blev gennemgået i vores nyhedsbrev af 3. april 2013, som kan læses her.

Loven træder i kraft den 1. juli 2013.

[Lov nr. 209 af 30. maj 2013 Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau mv.]


 

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller brug for rådgivning.

Nicolai Hesgaard
nhe@mwblaw.dk
+45 33 77 90 30

Pernille Nørkær
pno@mwblaw.dk
+45 33 77 90 40


Mette Wigand Bode
mbo@mwblaw.dk
+ 45 33 77 90 51

 

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående.