Medarbejder kunne ikke delvist opsige sin stilling/Lovforslag om vikarers retsstilling

Dato 3 apr. 2013
Download PDF version PDF

 

Denne gang ser MWBe Updated - HR bl.a. på en sag, hvor Højesteret har fastslået, at en medarbejder ikke kunne delvist opsige sin stilling, samt på et nyt lovforslag om vikarer.

Medarbejder kunne ikke delvist opsige sin stilling

Højesteret har fastslået, at en medarbejder ikke kunne delvist opsige sin stilling, men at arbejdsgiveren ikke kunne betragte den delvise opsigelse som en opsigelse af ansættelsesforholdet.

Sagen drejede sig om, hvorvidt en salgssekretær som også havde påtaget sig driftslederopgaver kunne meddele sin arbejdsgiver, at hun fremover alene ønskede at udføre salgssekretæropgaver.

Arbejdsgiveren havde meddelt medarbejderen, at hendes funktion som driftsleder var en midlertidig løsning, og at hun kunne ophøre med at være driftsleder, hvis det blev for meget for hende.

Omtrent to år senere meddelte medarbejderen arbejdsgiveren pr. e-mail, at hun ønskede at stoppe som driftsleder og alene ønskede at varetage salgssekretæropgaver.

Arbejdsgiveren meddelte medarbejderen, at hendes tidligere job som salgssekretær ikke eksisterede længere, og at han betragtede hendes e-mail som en fuldstændig opsigelse af ansættelsesforholdet.

Medarbejderen var uenig og anlagde herefter sag mod arbejdsgiveren med påstand om, at hun aldrig havde opsagt sin stilling.‎

Højesteret fandt, at medarbejderen ikke uden arbejdsgiverens samtykke var berettiget til at fralægge sig driftslederopgaverne. Derimod fandt Højesteret ikke, at arbejdsgiveren var berettiget til at anse medarbejderens e-mail som en opsigelse af hendes stilling hos selskabet. Arbejdsgiveren burde i stedet have meddelt medarbejderen, at hun fortsat var forpligtet til at udføre driftslederopgaverne.

Da arbejdsgiveren fastholdt, at medarbejderen havde opsagt sin stilling, havde arbejdsgiveren reelt opsagt medarbejderen med et forkortet varsel. Dette berettigede medarbejderen til betaling for seks måneders løn svarende til hendes opsigelsesvarsel. Derimod var der ikke grundlag for at tilkende medarbejderen godtgørelse for usaglig afskedigelse, da opsigelsen var rimeligt begrundet i medarbejderens egne forhold. 
 

Vores vurdering

Afgørelsen viser, at en medarbejder ikke delvist kan opsige sin stilling, og at en afskedigelse fra arbejdsgivers side i den forbindelse vil være saglig.

Vi anbefaler, at man i en sådan situation meddeler medarbejderen, at medarbejderen fortsat er forpligtet til at varetage alle sine arbejdsopgaver og beder medarbejderen bekræfte dette.

[Højesterets afgørelse af 22. marts 2013, sag 95/2012]

Lovforslag om vikarers retsstilling

Beskæftigelsesministeriet har sendt et lovforslag om vikarers retsstilling ved udsendelse fra et vikarbureau i høring.

Lovforslaget omfatter alene lønmodtagere, der er ansat i et vikarbureau, og som udsendes til brugervirksomheder i Danmark for at udføre arbejde, og omfatter både danske og udenlandske vikarbureauer. Ved en brugervirksomhed forstås en fysisk eller juridisk person, for hvem og under hvis ledelse og tilsyn en vikar midlertidigt udfører arbejdsopgaver.

Det centrale i lovforslaget er, at de vikarbureauer, som ikke er omfattet af en overenskomst, skal overholde et ligebehandlingsprincip.

Dette betyder, at en vikar har krav på, at væsentlige arbejds- og ansættelsesvilkår mindst svarer, til hvad vikaren ville have været berettiget til, hvis vikaren havde været ansat direkte af brugervirksomheden til udførelse af samme arbejdsopgave.

De ansættelsesvilkår, der omfattes af ligebehandlingsprincippet er følgende:

  • Arbejdstidens længde
  • Overarbejde
  • Pauser
  • Hvileperiode
  • Natarbejde
  • Ferie
  • Helligdage
  • Aflønning

Vores vurdering
Lovforslaget medfører øgede forpligtelser for både vikarbureauer og brugervirksomheder og dermed øgede omkostninger.

Vi følger naturligvis behandlingen af lovforslaget og følger op, når loven er vedtaget.

 

Loven forventes at træde i kraft den 1. juli 2013.

Lovforslaget er nærmere beskrevet i på vores hjemmeside. Se indlægget her.

 
[Lovforslag om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau sendt i høring den 18. marts 2013]


 

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller brug for rådgivning.

Nicolai Hesgaard
nhe@mwblaw.dk
+45 33 77 90 30

Pernille Nørkær
pno@mwblaw.dk
+45 33 77 90 40


Mette Wigand Bode
mbo@mwblaw.dk
+ 45 33 77 90 51

Pinar Gökcen

pgo@mwblaw.dk

+45 33 77 90 28

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående.