Tillidsrepræsentants ansættelsesforhold overført som led i virksomhedsoverdragelse/Uberettiget at bortvise tillidsrepræsentant ved brud på fortrolighed/Ændring af Ligebehandlingsloven

Dato 19 mar. 2013
Download PDF version PDF

 

Denne gang ser MWBe Updated - HR bl.a. på en sag, hvor en tillidsrepræsentants ansættelsesforhold blev overført som led i en virksomhedsoverdragelse, på en uberettiget bortvisning af en tillidsrepræsentant ved brud på fortrolighed samt på en ændring af Ligebehandlingsloven.

 

Tillidsrepræsentants ansættelsesforhold overført som led i virksomhedsoverdragelse
En voldgiftskendelse har fastslået, at en tillidsrepræsentants overgang til en ny arbejdsgiver som led i en virksomhedsoverdragelse ikke kan sidestilles med en opsigelse

Sagen drejede sig om en virksomhed, som i forbindelse med et salg af et forretningsområde overførte en række medarbejdere, herunder en tillidsrepræsentant til køberen

Tillidsrepræsentanten modsatte sig overdragelsen og påstod, at overdragelsen skulle sidestilles med en opsigelse, og at dette ifølge overenskomsten krævede, at der var tale om ”tvingende årsager

Virksomheden afviste, at der var tale om en opsigelse. Derimod var der tale om en overdragelse i medfør af Virksomhedsoverdragelsesloven, som for tillidsrepræsentanters vedkommende er udtrykkeligt reguleret af Virksomhedsoverdragelsesloven.

Voldgiftsretten fandt, at en virksomhedsoverdragelse ikke kan sidestilles med en opsigelse. Overdragelse af tillidsrepræsentanten var derfor ikke omfattet af de særlige beskyttelsesregler for tillidsrepræsentanter

 

Vores vurdering

Afgørelsen viser, at der kan ske en overdragelse af en tillidsrepræsentant i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse, uden at dette kan sidestilles med en opsigelse. Det forudsætter dog, at den pågældende organisatorisk er tilknyttet den del af virksomheden, der overdrages.

Tilsvarende vil gælde for bl.a. arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

[Voldgiftskendelse af 14. december 2012, sag FV2012.00116]

 

Uberettiget at bortvise tillidsrepræsentant ved brud på fortrolighed

En voldgiftskendelse har fastslået, at arbejdsgiver ikke var berettiget til at bortvise en tillidsrepræsentant ved brud på fortrolighed, men at en opsigelse var berettiget

Sagen drejede sig om en arbejdsgiver, som i forbindelse med en påtænkt omlægning af sin distriktsstruktur for sine avisbude havde fremsendt fortrolige oplysninger til tillidsrepræsentanten

Forinden udleveringen af oplysningerne havde tillidsrepræsentanten underskrevet en fortrolighedserklæring

Arbejdsgiveren blev efterfølgende kontaktet af et af avisbuddene, som ønskede en bestemt rute i forbindelse med omlægningen. Arbejdsgiveren blev derved opmærksom på, at tillidsrepræsentanten havde videregivet fortrolige oplysninger til avisbuddet

Tillidsrepræsentanten erkendte videregivelsen af oplysningerne til avisbuddet, men påstod, at han ikke var vidende om deres fortrolige karakter, og at videregivelsen var sket med henblik på at opnå kendskab til distriktsstrukturen til brug for gennemførelsen af omlægningen

Dagen efter blev tillidsrepræsentanten bortvist med den begrundelse, at der var tale om et alvorligt brud på tillidsforholdet mellem arbejdsgiveren og tillidsrepræsentanten

Tillidsrepræsentantens påstod, at opsigelsen ikke var begrundet i ”tvingende årsager”, hvorfor ansættelsesforholdet skulle genetableres, alternativt at arbejdsgiveren skulle betale erstatning for manglende opsigelsesvarsel svarende til seks måneders løn

Voldgiftsretten fandt ikke anledning til at anfægte arbejdsgivers beslutning om opsigelse af tillidsrepræsentanten, da voldgiftsretten fandt, at brud på fortrolighedsforpligtelsen udgjorde ”tvingende årsager”

Voldgiftsretten fremhævede, at der var sket et bevidst brud på fortrolighedsforpligtelsen, og at fortrolighedsforpligtelsen var sagligt begrundet i, at arbejdsgiveren ikke ønskede at skabe uro blandt medarbejderne i den indledende fase af omlægningen

Voldgiftsretten afviste imidlertid, at bortvisningen henset til handlingens karakter og den begrænsede skadevirkning var berettiget

 

Vores vurdering
Afgørelsen viser, at en tillidsrepræsentants overtrædelse af et pålæg om fortrolighed vil udgøre ”tvingende årsager”, som berettiger arbejdsgiveren til at opsige tillidsrepræsentanten.

Hvorvidt et brud på fortrolighed vil være tilstrækkelig til at bortvise en tillidsrepræsentant afhænger af de konkrete omstændigheder, hvor bruddets skadesvirkning skal tages i betragtning.

Det anbefales, at arbejdsgiveren altid sikrer sig dokumentation for, at tillidsrepræsentanten er blevet pålagt fortrolighed.

[Voldgiftskendelse af 30. oktober 2012, sag FV2012.0120]

 

Ændring af Ligebehandlingsloven

Folketinget har vedtaget en ændring af Ligebehandlingsloven, der blandt andet giver forældre ret til skriftligt at anmode om fleksible arbejdsordninger ved tilbagevenden efter orlov, hvorefter arbejdsgiveren har pligt til at besvare en sådan anmodning.

Lovændringen medfører også en præcisering af, at beskyttelsen ved graviditet, barsel eller adoption også omfatter ”mindre gunstig behandling” og at arbejdsgiveren har bevisbyrden for, at ”mindre gunstig behandling” ikke skyldes graviditet, barsel eller adoption

Såfremt arbejdsgiveren ikke kan løfte den omvendte bevisbyrde, skal arbejdsgiveren betale en godtgørelse til lønmodtageren

Formålet med ændringerne er at fremme en bedre balance mellem arbejdsliv og familieliv for mænd og kvinder på arbejdsmarkedet og ligebehandling i arbejdet

[Lov nr. 217 af 5. marts 2013 om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv.]


 

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller brug for rådgivning.

Nicolai Hesgaard
nhe@mwblaw.dk
+45 33 77 90 30

Pernille Nørkær
pno@mwblaw.dk
+45 33 77 90 40


Mette Wigand Bode
mbo@mwblaw.dk
+ 45 33 77 90 51

Pinar Gökcen

pgo@mwblaw.dk

+45 33 77 90 28

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående.