Konventionalbod for brud på kunde- og konkurrenceklausul/Forslag til ændring af Udstationeringsloven

Dato 5 mar. 2013
Download PDF version PDF

 

Denne gang ser MWBe Updated - HR bl.a. på en ny dom, som understreger, at kunde- og konkurrenceklausuler i tvivlsspørgsmål skal fortolkes imod den, der har udarbejdet klausulerne. Vi inviterer desuden til morgenmøde den 12. marts.

 

Invitation til morgenmøde den 12. marts 2013

Moalem Weitemeyer Bendtsen inviterer til HR-morgenmøde den 12. marts 2013 kl. 08.30, hvor emnet er Medarbejderen – nu som konkurrent.

På morgenmødet vil vi fortælle om, hvad medarbejderen må og ikke må over for sin tidligere arbejdsgiver, og hvad man som virksomhed kan gøre for at beskytte sig bedst muligt.

Med udgangspunkt i praktiske eksempler vil vi bl.a. komme ind på:

  • Loyalitetspligten
  • Tavshedspligten
  • Markedsføringsloven
  • Konkurrence-, kunde- og jobklausuler.

Program
08.30-08.45 Let morgenmad
08.45-09.30 Medarbejderen - nu som konkurrent I
09.30-09.45 Pause
09.45-10.30 Medarbejderen - nu som konkurrent II

De ansvarlige for mødet er advokaterne Nicolai Hesgaard og Pernille Nørkær.

Tilmelding
Deltagelse er gratis, og tilmelding kan ske ved at sende en e-mail til events@mwblaw.dk.

   

HR Jura

Konventionalbod for brud på kunde- og konkurrenceklausul

En ny dom bekræfter, at det har stor betydning for gyldigheden af en kunde- og konkurrenceklausul, om disse er indgået mellem en funktionær og en arbejdsgiver eller mellem selvstændige erhvervsdrivende.

Sagen drejede sig om en franchisetagers overtrædelse af en konkurrence- og kundeklausul, efter at samarbejdet mellem franchisegiver og franchisetager var ophørt.

Franchisegiver havde tidligere som arbejdsgiver beskæftiget en række medarbejdere, der udførte arbejde med reparation af bulede køretøjer. Efterfølgende var alle disse medarbejdere overgået til at være franchisetagere i stedet for at være ansatte.

Samarbejdet mellem en af franchisetagerne og franchisegiver ophørte, og den nu tidligere franchisetager begyndte som selvstændig i samme branche.

Under franchisetagerens ansættelse som funktionær hos franchisegiveren gjaldt der en kunde- og konkurrenceklausul på seks måneder med en konventionalbod på kr. 100.000. Denne klausul var med overgangen til franchise blevet udvidet til 24 måneder. Der var ikke fastsat nogen kompensation til franchisetager for klausulerne i franchiseaftalen.

Franchisegiver anlagde sag mod den tidligere franchisetager med krav om betaling af konventionalbod som følge af, at franchisetager havde overtrådt både kunde- og konkurrenceklausulen ved at have opsøgt og udført arbejde for tidligere kunder. Franchisetageren påstod klausulerne tilsidesat, fordi franchisetageren mente, at han reelt havde været ansat og ikke selvstændig erhvervsdrivende.

Endvidere var der under sagen ikke enighed om forståelse af konventionalboden i franchiseaftalen. Spørgsmålet var, om franchisetagers henvendelse til kunder i konkurrence med franchisegiver udløste konventionalbod under såvel kundeklausulen som konkurrenceklausulen, eller om der kun skulle betales en konventionalbod, selvom der forelå en samtidig overtrædelse af kunde- og konkurrenceklausulen.

Domstolen fandt, at der var indgået en franchiseaftale mellem to erhvervsdrivende, og at kunde- og konkurrenceklausulen derfor ikke skulle vurderes efter Funktionærloven og derfor var gyldig, selvom der ikke var aftalt kompensation. Domstolen fandt endvidere, at kunde- og konkurrenceklausulen hverken var usædvanlig eller urimelig.

Domstolen kom dog også frem til, at da franchiseaftalen var ensidigt formuleret af franchisegiver, skulle klausulerne ved tvivl fortolkes imod franchisegiver. Dette betød, at der alene skulle betales én bod ved samtidig overtrædelse af såvel kunde- såvel som konkurrenceklausulen.

 

Vores vurdering

Afgørelsen viser, at det har stor betydning for vurderingen af kunde- og konkurrenceklausuler, om en samarbejdsrelation skal betragtes som et ansættelsesforhold eller som et franchiseforhold.

Herudover understreger afgørelsen, at det er vigtigt at formulere kunde- og konkurrenceklausuler klart, da eventuel tvivl fortolkes til gunst for franchisetageren/medarbejderen.

Hvis man anvender kunde- eller konkurrenceklausuler, anbefaler vi, at man søger juridisk rådgivning med henblik på at sikre, at klausulerne kan håndhæves, som det er intentionen.

[Østre Landsrets dom af 6. februar 2013, 4. afd., sagsnr. B-871-12]

 

Forslag til ændring af Udstationeringsloven

Lovforslaget indebærer en række tiltag, der skærper kravene til udenlandske virksomheder, der udstationerer medarbejdere til Danmark. Udenlandske virksomheder skal således give flere oplysninger til Registret for Udenlandske Tjenesteydere i Danmark (RUT), og Arbejdstilsynet skal have mulighed for at udstede administrative bøder til udenlandske virksomheder, der arbejder i Danmark.

Siden 1. maj 2008 har udenlandske virksomheder, der leverer tjenesteydelser og udstationerer medarbejdere i Danmark, haft pligt til at anmelde en række oplysninger til RUT som et led i tiltag til at modvirke social dumping inden for EU.

Det ermeningen, at stramningen skal træde i kraft den 1. juli 2013. Vi følger naturligvis behandlingen af lovforslaget og følger op, når loven er vedtaget.

[Forslag til Lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere]

 

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller brug for rådgivning.

Nicolai Hesgaard
nhe@mwblaw.dk
+45 33 77 90 30

Pernille Nørkær
pno@mwblaw.dk
+45 33 77 90 40


Mette Wigand Bode
mbo@mwblaw.dk
+ 45 33 77 90 51

 

Pinar Gökcen

pgo@mwblaw.dk

+45 33 77 90 28

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående.