Beregning af kompensation for kunde- og konkurrenceklausuler/Ikke forskelsbehandling af deltidsansat at udbetale flekstimer uden pensionsbidrag

Dato 13 dec. 2012
Download PDF version PDF

 

Denne gang handler MWBe Updated - HR bl.a. om beregning af kompensation for kunde- og konkurrenceklausuler. Dette nyhedsbrev er det sidste i 2012, og vi vil gerne benytte lejligheden til at ønske dig en glædelig jul og et godt nytår. Vi er tilbage i uge 2.

 

Beregning af kompensation for kunde- og konkurrenceklausuler

En ny dom fra Vestre Landsret kommer med et fortolkningsbidrag til beregning af kompensation, når en arbejdsgiver fastholder en konkurrenceklausul for en medarbejder på provision.

Det har hidtil været praksis for beregning af kompensation i forbindelse med en arbejdsgivers fastholdelse af en kunde- eller konkurrenceklausul, at kompensationen skulle beregnes på baggrund af medarbejderens løn på fratrædelsestidspunktet. Lønnen skulle opgøres efter de samme principper, som gælder ved beregning af medarbejderens krav på fuld løn under sygdom.

Vestre Landsrets nye dom gør op med den hidtidige praksis.

Sagen drejede sig om en sælger, der i forbindelse med ansættelsen påtog sig en konkurrenceklausul.

Igennem hele ansættelsen modtog medarbejderen en grundløn og en variabel provision, der blev optjent på halvårlig basis, og som blev udbetalt i henholdsvis august og februar.

Det kunne konstateres, at der var store udsving i medarbejderens provisionsindtjening fra måned til måned, og at den i henhold til de fremlagte beregninger var højere i andet halvår end i første halvår.

Retten skulle derfor tage stilling til, om beregning af kompensationen for konkurrenceklausulen skulle ske på baggrund af den udbetalte løn inkl. provision for de seneste 12 måneder, hvilket medarbejderen mente, eller om den i stedet skulle beregnes ud fra de seneste fem måneder, som arbejdsgiveren gjorde gældende. På grund af de store udsving i medarbejderens provisionsindtjening ville beregningsperioden medføre to meget forskellige kompensationsbeløb.


Vestre Landsret kom frem til, at eftersom der var væsentlige udsving i medarbejderens månedlige provisionsindtjening, skulle lønnen på fratrædelsestidspunktet beregnes med udgangspunkt i en repræsentativ periode på et år forud for fratrædelsen.


Vores vurdering

Afgørelsen viser, at opgørelsesperioden kan have stor betydning ved beregning af kompensation i forbindelse med at en arbejdsgivers fastholdelse af en kunde- og/eller konkurrenceklausul, eftersom beregningsperiodens længde kan medføre store udsving i kompensationens størrelse.

Med dommen har vi fået en indikator for, hvordan det variable lønelement i kompensationer for en kunde- eller konkurrenceklausul skal beregnes.

[Vestre Landsrets dom af 26. oktober 2012, sagsnr. V.L.B-3011-11]

Ikke forskelsbehandling af deltidsansat at udbetale flekstimer uden pensionsbidrag

En ny dom fra Højesteret fastslår, at en deltidsansat medarbejder ikke var blevet forskelsbehandlet i forbindelse med en aftale med arbejdsgiveren om udbetaling af overskydende flekstimer, uden at der blev betalt pensionsbidrag af disse timer.

Sagen drejede sig om en medarbejder, der var deltidsansat med en fast arbejdstid på 30 timer om ugen. Virksomheden havde en ordning om fleksibel arbejdstid, hvor op til 30 timers overarbejde om måneden kunne overføres til den kommende måned. Arbejdstid derudover blev slettet.

I en række tilfælde havde virksomheden indgået konkrete aftaler med medarbejdere om at udbetale løn for de overskydende timer. Hverken fuldtids- eller deltidsmedarbejdere fik indbetalt pensionsbidrag i forbindelse med de konkrete aftaler.

Medarbejderen gjorde gældende, at det stred mod Deltidslovens forbud mod forskelsbehandling, at der ikke blev indbetalt pensionsbidrag for de overskydende timer op til 37 timer om ugen svarende til en fuldtidsstilling, eftersom det medførte, at medarbejderen blev økonomisk dårligere stillet end en fuldtidsansat.

Højesteret kom frem til, at det ikke stred mod Deltidslovens forbud mod forskelsbehandling af deltidsansatte, at der ikke blev indbetalt pensionsbidrag.

Ved bedømmelsen lagde Højesteret vægt på, at der ved indgåelse af konkrete aftaler om udbetaling ikke skal ske sammenligning med fuldtidsansatte, der udfører arbejde i timeintervallet deltid til fuldtid (30-37 timer), eftersom der foreligger en særlig arbejdssituation, når en medarbejder har benyttet sin arbejdstilrettelæggelsesfrihed til at opnå løn i forbindelse med flekstimer i stedet for tvungen afspadsering.

 

Vores vurdering

Afgørelsen viser, at en aftale om udbetaling af overskydende timer som løn uden beregning af pensionsbidrag i timeintervallet 30-37 timer ikke udgør forskelsbehandling.

[Højesterets dom af 6. december 2012, sagsnr. 7/2011]

 

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller brug for rådgivning.

Nicolai Hesgaard
nhe@mwblaw.dk
+45 33 77 90 30

Pernille Nørkær
pno@mwblaw.dk
+45 33 77 90 40


Mette Wigand Bode
mbo@mwblaw.dk
+ 45 33 77 90 51

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående.