Lad være med at give CPR-numre til fagforeningen/Ligebehandlingsnævnets kompetence udvides

Dato 12 jun. 2012
Download PDF version PDF

 

Denne gang handler MWBe Updated - HR om videregivelse af oplysninger til fagforeninger samt udvidelse af Ligebehandlingsnævnets kompetence.

 

Lad være med at give CPR-numre til fagforeningen

Det ses ofte, at overenskomster indeholder bestemmelser om, at arbejdsgiveren skal give den relevante fagforening meddelelse om eventuelle afskedigelser af medarbejdere omfattet af overenskomsten. Men hvilke oplysninger om medarbejderen kan arbejdsgiveren berettiget videregive til fagforeningen?

Datatilsynet har netop truffet afgørelse i en sag, hvor arbejdsgiveren i henhold til den gældende overenskomst havde videregivet oplysninger om en medarbejder til fagforeningen i forbindelse med medarbejderens afskedigelse.

Det var under sagen ubestridt, at medarbejderen var omfattet af den relevante overenskomst. Medarbejderen var imidlertid ikke selv medlem af fagforeningen.

Medarbejderen mente, at videregivelsen af medarbejderens navn og CPR-nummer var omfattet af Persondataloven, hvorfor videregivelse ikke kunne ske uden medarbejderens samtykke. Da medarbejderen ikke havde givet samtykke til videregivelsen, klagede hun til Datatilsynet.

Datatilsynet fandt, at arbejdsgiveren i det konkrete tilfælde havde en berettiget og saglig interesse i at overholde overenskomstens bestemmelser. Endvidere fandt Datatilsynet, at fagforeningen, som havde forhandlingsretten i forhold til overholdelse af overenskomsten, havde en interesse i at modtage oplysninger om afskedigelsen.

Videregivelsen var derfor ikke i sig selv i strid med Persondataloven.

Datatilsynet udtalte dog, at det ikke havde været nødvendigt for arbejdsgiveren at fremsende medarbejderens fulde CPR-nummer, da tilstrækkelig identifikation ville kunne sikres ved at fremsende den afskedigedes navn og fødselsdato. Datatilsynet fandt derfor, at arbejdsgiveren ikke havde været berettiget til at videregive medarbejderens fulde CPR-nummer til fagforeningen.

 

Vores vurdering

Afgørelsen viser, at medarbejderens interesse i, at informationer om vedkommende ikke videregives uden samtykke, viger for arbejdsgiverens interesse i at kunne overholde de overenskomster, de er omfattet af.

 

Dog er der grænser for, hvilke oplysninger, man som arbejdsgiver kan videregive. Afgørelsen viser, at arbejdsgiveren som udgangspunkt alene er berettiget til at videregive medarbejderens navn samt medarbejderens fødselsdato, da dette er tilstrækkeligt til, at fagforeningen kan identificere medarbejderen.


[Datatilsynets afgørelse af 20. april 2012, j.nr. 2011-313-0474]


Ligebehandlingsnævnets kompetence udvides

Ligebehandlingsnævnet har tidligere selv fundet, at de ikke har haft kompetence til at behandle sager om chikane på grund af køn.

Da lovgiver ved vedtagelsen af Lov om Ligebehandlingsnævnet imidlertid ikke havde til hensigt at afskære Ligebehandlingsnævnet fra at behandle denne type sager, foretages der nu en ændring af loven, så chikanesager på grund af køn også kan behandles i Ligebehandlingsnævnet.

 

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller brug for rådgivning. 

 

Nicolai Hesgaard
nhe@mwblaw.dk
+45 33 77 90 30

Pernille Nørkær
pno@mwblaw.dk
+45 33 77 90 40


Mette Wigand Bode
mbo@mwblaw.dk
+ 45 33 77 90 51

Sofie-Amalie Gregaard Brandi
sab@mwblaw.dk
+ 45 33 77 90 24

 

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående.