Realiteten, ikke formaliteten, er afgørende

Dato 29 maj. 2012
Download PDF version PDF

 

Denne gang handler MWBe Updated - HR om, at brug af ansættelsesretlig terminologi ikke medfører, at noget, der ikke er et ansættelsesforhold, alligevel bliver det.

Realiteten, ikke formaliteten, er afgørende

Ved fortolkningen af en kontrakt inddrages ordlyden af kontrakten ofte som fortolkningsbidrag. Inden for ansættelsesretten er det imidlertid almindelig anerkendt, at man ikke kan ændre realiteten blot ved at kalde tingene noget andet end det, de reelt er, hvilket endnu engang er blevet fastslået i en nyere dom.

Sagen drejede sig om en anpartshaver, der overdrog sine anparter i et selskab til sin partner. Det blev i anpartsoverdragelsesaftalen aftalt, at anpartshaveren blev fritstillet som ”direktør” i selskabet, og at anpartshaveren i fritstillingsperioden fik 38.000 kr. i ”løn” om måneden.

Anpartshaveren foreslog under forhandlingerne, at der blev indført en konkurrence- og kundeklausul i anpartsoverdragelsesaftalen, hvilket køberen dog afslog.

Anpartshaveren startede efter overdragelsen konkurrerende virksomhed. Køberen mente imidlertid, at anpartshaveren havde en ansættelsesretlig loyalitetsforpligtelse, og at anpartshaveren havde overtrådt denne ved at starte den konkurrerende virksomhed. Køberen stoppede derfor den månedlige udbetaling af de 38.000 kr.

Anpartshaveren var uenig og lagde sag an mod køberen. Anpartshaveren mente nemlig ikke, at han var underlagt nogen ansættelsesretlig loyalitetspligt, da ”lønnen” på 38.000 kr. reelt var vederlag for anparterne og ikke vederlag for personligt arbejde.

Sø- og Handelsretten fandt det bevist, at betalingen af de 38.000 kr. i realiteten udgjorde betaling af vederlag for anparterne. Endvidere udtalte Sø- og Handelsretten, at såfremt man skal falde ind under de ansættelsesretlige regler, skal tjenesteforholdet være reelt. Man kan således ikke pålægge en anden person ansættelsesretlige forpligtelser blot ved i en kontrakt om noget helt andet at benævnte en kontraktpart som ”ansat” og benytte ansættelsesretlig terminologi.


Vores vurdering

Afgørelsen understøtter det allerede anerkendte princip inden for ansættelsesretten om, at man ikke kan ændre på realiteten blot ved at benytte en særlig terminologi.


Såfremt en medarbejder reelt er funktionær, kan man således ikke fjerne medarbejderens funktionærstatus ved blot at kalde medarbejderen ”direktør”, ligesom man i en kontrakt ikke kan pålægge en part ansættelsesretlige forpligtelser ved blot at anvende ansættelsesretlige termer.

[Sø og Handelsrettens dom af 16. maj 2012, sagsnr. H 63 10]

 

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller brug for rådgivning.

 

Nicolai Hesgaard
nhe@mwblaw.dk
+45 33 77 90 30

Pernille Nørkær
pno@mwblaw.dk
+45 33 77 90 40


Mette Wigand Bode
mbo@mwblaw.dk
+ 45 33 77 90 51

 


Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående.