Medarbejderens skat - arbejdsgiverens ansvar?

Dato 19 apr. 2012
Download PDF version PDF

 

Denne gang handler MWBe Updated - HR om arbejdsgiverens ansvar for den skattemæssige behandling af løn, bonus og personalegoder samt vores næste morgenmøde.


Medarbejderens skat - arbejdsgiverens ansvar?

Det er almindeligt antaget, at ansvar for den skattemæssige behandling af løn, bonus og personalegoder er arbejdsgiveren uvedkommende.

Det ses dog i praksis, at arbejdsgiveren alligevel bliver pålagt at kompensere en medarbejder som følge af, at medarbejderen er blevet beskattet af f.eks. et personalegode.


De skattefri diæter

I en nylig sag fra Vestre Landsret blev arbejdsgiveren pålagt at kompensere en medarbejder.

Sagen drejede sig om en medarbejder i hvis ansættelseskontrakt, det var angivet, at medarbejderen fik udbetalt et skattefrit acontobeløb på kr. 124 pr. time til dækning af rejse- og opholdsudgifter. Landsskatteretten underkendte efterfølgende ordningen som følge af arbejdsgiverens manglende kontrol med ordningen med den konsekvens, at medarbejderen blev beskattet af beløbet.

Medarbejderen fandt dette urimeligt og lagde sag an mod arbejdsgiveren.

Landsretten gav medarbejderen ret, da arbejdsgiveren var nærmest til at bære risikoen for, at ordningen blev underkendt af Landsskatteretten.

Landsretten lagde i sin afgørelse vægt på, at idet det direkte fremgik af medarbejderens kontrakt, at beløbet var skattefrit, havde medarbejderen en berettiget forventning om, at hun ikke blev beskattet af beløbet. Yderligere lagde Landsretten vægt på, at det alene var arbejdsgiverens manglende kontrol med ordningen, der medførte, at Landsskatteretten underkendte ordningen.

[Vestre Landsrets dom af 28. februar 2012, sagsnr. B-0994-11]


De skattefri time- og dagpenge

I en anden sag havde Banedanmark i mange år ydet deres medarbejdere skattefri time- og dagpenge samt et skattefrit udokumenteret nattillæg ved beordret tjenesterejse til et midlertidigt arbejdssted med overnatning dér.

 

Told- og Skatteregion København vurderede ved et kontrolbesøg hos Banedanmark i 2002, at betingelserne i Ligningsloven for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse til ansatte under tjenesterejse ikke var overholdt i en lang række tilfælde i årene 1999-2002.

En række medarbejdere hos Banedanmark fik på baggrund af Told- og Skatteregion Københavns vurdering forhøjet deres skattepligtige indkomster for indkomstårene 1999-2002 med betydelige beløb, hvilket førte til efterbetalingskrav på kr. 50.000-75.000.

Medarbejderne fandt dette urimeligt og lagde sag an mod Banedanmark.

Voldgiftsretten fandt, at medarbejderne som følge af den mangeårige praksis var berettiget til at gå ud fra, at de omkostningsdækkende ydelser i form af skattefri time- og dagpenge samt skattefrit nattillæg var udbetalt i overensstemmelse med skattelovgivningens betingelser for skattefrihed.

Banedanmark var således nærmere end medarbejderne til at bære risikoen for de betydelige økonomiske konsekvenser af, at skattemyndighederne havde underkendt ordningen.

[Kendelse i faglig voldgiftssag afsagt den 16. december 2004, sagsnr. fmo20041216-022a]


MWB siger

Uanset disse afgørelser er udgangspunktet, at arbejdsgiveren ikke er ansvarlig for den skattemæssige behandling af løn, bonus og personalegoder. Dog kan arbejdsgiveren, som afgørelserne illustrerer, blive ansvarlig for, at medarbejderen beskattes. Dette er tilfældet, hvis medarbejderen havde en berettiget forventning om, at et modtaget beløb eller aktiv var skattefrit, og arbejdsgiveren var nærmest til at bære risikoen, eks. fordi arbejdsgiveren ikke har ført den fornødne kontrol.

Det må dog stadig anbefales, at arbejdsgiveren i ansættelseskontrakter angiver, at de skattemæssige konsekvenser af, at medarbejderen råder over eks. et givent personalegode, er arbejdsgiveren uvedkommende.

 

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller brug for rådgivning. 

 

Nicolai Hesgaard
nhe@mwblaw.dk
+45 33 77 90 30

Pernille Nørkær
pno@mwblaw.dk
+45 33 77 90 40


Mette Wigand Bode
mbo@mwblaw.dk
+ 45 33 77 90 51Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående.

 

Invitation til morgenmøde 8. maj

Moalem Weitemeyer Bendtsen inviterer til HR-Morgenmøde tirsdag den 8. maj 2012 med fokus på:

  • Brush-up på Ferieloven, herunder de nye regler om erstatningsferie ved sygdom
  • Ændringer i medarbejdernes ansættelsesvilkår - hvad må man og hvordan gør man?

På morgenmødet vil vi give et brush-up på Ferieloven, bl.a. hvordan ferie håndteres i fratrædelsessituationen. Vi vil naturligvis også fortælle om de nye regler om erstatningsferie ved sygdom under ferien, som vil være gældende fra 1. maj 2012.

Vil vil endvidere fortælle om, hvordan ændringer i ansættelsesvilkårene håndteres, herunder med eksempler belyse hvornår en ændring er så væsentlig, at den skal varsles med medarbejderens opsigelsesvarsel.

De ansvarlige for morgenmødet er advokaterne Nicolai Hesgaard og Pernille Nørkær


Program

08.30-08.45 Let morgenmad
08.45-09.30 Brush-up på Ferieloven
09.30-09.45 Pause
09.45-10.30 Ændringer i ansættelsesvilkår

Tilmelding
Tilmelding kan ske til Helle Tvedegaard på htv@mwblaw.dk