Danske selskaber må nu yde lån til israelske moderselskaber

Dato 4 nov. 2019
Download PDF version PDF

 

Indledning

I henhold til Selskabsloven gælder et generelt forbud mod, at danske kapitalselskaber yder lån og anden økonomisk bistand til deres aktionærer og anpartshavere (samlet benævnt ”kapitalejere”). Der gælder dog en række undtagelser. Den vigtigste undtagelse er i praksis retten til at yde lån og yde økonomisk bistand til deres moderselskaber. Denne undtagelse gælder dog kun, hvis det pågældende moderselskab er beliggende i et land, der er opført i bekendtgørelse om moderselskaber (”Bekendtgørelsen”). Pr. 31. oktober 2019 er Israel tilføjet listen over lande, der er omfattet af bekendtgørelsen, hvilket giver danske kapitalselskaber mulighed for at yde lån og yde anden økonomisk bistand også til deres israelske moderselskaber. Betydningen af denne ændring vil blive beskrevet i det følgende.

 

Generelt om forbuddet mod økonomisk bistand

De danske regler omfatter lån, garantier og andre former for økonomisk bistand, der ydes til moderselskaber af selskaber, der er omfattet af Selskabsloven, dvs. aktieselskaber anpartsselskaber og partnerselskaber. Forbuddet er meget bredt og omfatter generelt også kaptalejere i moderselskaber, andre selskaber, der kontrollerer selskabet, dele af ledelsen inden for koncernen og visse beslægtede personer.

 

Der gælder en meget snæver generel undtagelse, der giver mulighed for at yde lån mv. til kapitalejere, såfremt lånet mv. begrænses til frie reserver i henhold til selskabets seneste årsrapport, og der foreligger forudgående godkendelse eller bemyndigelse fra generalforsamlingen. Denne generelle fritagelse anvendes derfor sjældent i praksis.

 

Undtagelsen for moderselskaber

Forbuddet mod at yde aktionærlån mv. gælder ikke for lån mv., der ydes til et moderselskab, forudsat at moderselskabet enten er et dansk selskab omfattet af Selskabsloven eller en lignende selskabstype i et andet land, der er opført i Bekendtgørelsen. I praksis er dette den vigtigste undtagelse. Det skal bemærkes, at beslutningen om at yde lån mv. til moderselskaber skal være forsvarlig samt tage hensyn til kreditorers og eventuelle minoritetsaktionærer, hvilket er et generelt princip i dansk selskabsret.

 

Tilbageværende forbud i relation til moderselskaber

Dansk selskabsret skelner mellem lån mv., der ydes til brug for erhvervelse af kapitalandele i selskabet eller i dets moderselskab (selvfinansiering) og andre lån. Lån mv. til selvfinansiering er ikke omfattet af undtagelsen for moderselskaber, og der gælder således fortsat et generelt forbud mod at yde lån i sådanne situationer. Sådanne lån mv. kan kun ydes under iagttagelse af en række strenge krav, herunder forudgående godkendelse af generalforsamlingen, officiel offentliggørelse og begrænsninger afhængig af datterselskabets frie reserver som opført i seneste årsrapport. Som følge af karakteren af disse krav anvendes generelt en traditionel ”debt pushdown”-struktur, hvor det danske datterselskab efter overtagelsen udlodder udbytte til sit nye moderselskab.

 

Øvrige ændringer

Foruden Israel er Chile føjet til listen over lande, der er omfattet af bekendtgørelsen. Yderligere er Hong Kong fjernet.

 

Vores vurdering

Da Israel modtog den bedste OECD-risikoklassificering i december 2010 og endvidere blev klassificeret som et højindkomst-OECD-land i 2013, er det naturligt, at israelske moderselskaber nu er omfattet af bekendtgørelsen, og at disse derfor omfattes af undtagelsen for lån mv. til moderselskaber. Ændringen udgør en kærkommen ændring, der vil styrke mulighederne for effektiv anvendelse af kapital på tværs af grænserne mellem danske datterselskaber og deres israelske moderselskaber.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om overstående, er du velkommen til at kontakte partner Dan Moalem (dmo@mwblaw.dk) eller advokat Henning Hedegaard Thomsen (hht@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.