Børsnoteredes væsentlige transaktioner med nærtstående skal godkendes og offentliggøres

Dato 20 sep. 2019
Download PDF version PDF

 

Indledning

Den 10. juni 2019 trådte ændringer til Selskabsloven i kraft, hvilket implementerer EU’s aktionærrettighedsdirektiv (EU 2017/828). Ændringerne medfører blandt andet, at det øverste ledelsesorgan i børsnoterede selskaber fremadrettet skal forhåndsgodkende væsentlige transaktioner mellem selskabet og en til dette nærtstående part. Der er endvidere indført grænser for, hvornår selskabet skal offentliggøre en sådan transaktion.  

 

Baggrunden for bestemmelsen er, at der mellem nærtstående parter er en risiko for, at en transaktion ikke gennemføres på almindelige markedsmæssige vilkår.

 

Godkendelse af transaktioner mellem nærtstående parter

Væsentlige transaktioner mellem et børsnoteret selskab og dettes nærtstående parter skal godkendes af selskabets øverste ledelsesorgan, inden transaktionen gennemføres. Således kan selskabet ikke indgå juridisk bindende kontrakter med en nærtstående part, førend det øverste ledelsesorgan har godkendt en sådan transaktion.


Det er en konkret vurdering fra selskab til selskab, hvornår der er tale om en væsentlig transaktion, hvorfor der ikke gælder konkrete størrelsesgrænser. Væsentlighedsvurderingen må således foretages i tråd med den væsentlighedsvurdering, som selskabet anvender i forbindelse med udarbejdelse af sit regnskab.

 

Selskabets øverste ledelsesorgan skal indføre interne procedurer for periodiske vurderinger af, om en transaktion er omfattet af bestemmelsen om godkendelse. 

 

Til reglen om godkendelse og offentliggørelse af transaktioner mellem nærtstående parter for børsnoterede selskaber gælder flere undtagelser. Blandt andet skal sædvanlige forretningsmæssige transaktioner ikke hverken godkendes af selskabets øverste ledelsesorgan eller offentliggøres. En sædvanlig forretningsmæssig transaktion er en for selskabet og for branchen sædvanlig transaktion. En yderligere undtagelse er, at der ikke er krav om godkendelse og offentliggørelse, såfremt transaktionen tilbyder ligebehandling af alle aktionærerne, og beskyttelse af selskabets interesser er sikret herved.

 

Hvornår er en part nærtstående?

Hvornår en part vurderes som værende nærtstående til selskabet, defineres i overensstemmelse med definitionen i den internationale regnskabsstandard IAS 24. Herefter skal en nærtstående part forstås som: (i) medlemmer af direktion og bestyrelse, (ii) kapitalejere, der besidder mere end 20 % af stemmerne i virksomheden, (iii) ledelsen i en modervirksomhed til den pågældende virksomhed, (iv) virksomheder kontrolleret af personer omfattet af (i)-(iii) og (v) nær familie til personer nævnt i (i).  
 

Offentliggørelse af transaktioner mellem nærtstående parter

Et børsnoteret selskab skal offentliggøre en meddelelse om en transaktion mellem nærtstående parter, såfremt dagsværdien af transaktionen udgør:

  • 10 % eller mere af de samlede aktiver eller
  • 25 % eller mere af resultatet af selskabets primære drift

i henhold til det senest offentliggjorte koncernregnskab, eller såfremt dette ikke udarbejdes af selskabets senest offentliggjorte årsregnskab.

 

Er der med samme nærtstående part foretaget flere transaktioner inden for samme regnskabsår, skal der ske offentliggørelse af transaktionerne, når summen af transaktioner, der endnu ikke er offentliggjort, overskrider en af de ovenstående grænseværdier. 
 

Meddelelsen om en transaktion skal offentliggøres hurtigst muligt efter, at aftalen herom er indgået. Det betyder konkret, at meddelelsen skal offentliggøres hurtigst muligt efter det tidspunkt, hvor der foreligger en bindende aftale, og ikke først på det tidspunkt, hvor ydelserne reelt udveksles.

 

Meddelelsen offentliggøres på selskabets hjemmeside og skal være offentlig tilgængelig i fem år. Såfremt der efter offentliggørelsen af en meddelelse bliver opdaget fejl, må en sådan offentliggjort meddelelse ikke slettes, men skal korrigeres gennem en ny meddelelse.

 

Vores vurdering

Med ikrafttræden af den nye bestemmelse er det vores anbefaling, at børsnoterede aktier i deres interne procedurer får indarbejdet en procedure for periodiske tjek af transaktioner med en nærtstående part. Da det er det øverste ledelsesorgan i selskabet, der skal godkende eventuelle transaktioner, anbefaler vi i øvrigt, at det indarbejdes i ledelsens forretningsorden. Ledende medarbejder i et selskab bør i øvrigt oplyses om regelændringen, da disse har pligt til at indhente forudgående samtykke til en transaktion, hvis modparten anses for nærtstående.

 

 

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte partner Dan Moalem (dmo@mwblaw.dk), partner Henning Aasmul-Olsen (hao@mwblaw.dk), advokat Henning Hedegaard Thomsen (hht@mwblaw.dk) eller advokatfuldmægtig Jeanette Rasmussen (jra@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.