Ny praksis for ledende medarbejderes transaktioner

Dato 16 maj. 2019
Download PDF version PDF

 

Indledning

Finanstilsynet har besluttet at ændre praksis vedrørende offentliggørelse af transaktioner foretaget af børsnoterede selskabers ledende medarbejdere og sådanne medarbejderes nærtstående.

  

Den nye praksis ændrer ikke på de nævnte personers forpligtelser til at give meddelelse til selskabet og til Finanstilsynet om transaktioner med aktier mv. udstedt af selskabet. Med den ændrede praksis indføres imidlertid et krav om, at selskabet skal offentliggøre sådanne oplysninger til markedet.

 

Den ændrede praksis træder i kraft den 1. september 2019 og er nærmere beskrevet i det følgende.

 

Ny praksis

Børsnoterede selskaber skal fremover videregive oplysninger om ledende medarbejderes og nærtståendes transaktioner til markedet.

 

Hidtil har Finanstilsynet alene krævet, at sådanne transaktioner skulle indberettes af den pågældende medarbejder eller nærtstående via Finanstilsynets OASM-system (https://oasm.finanstilsynet.dk/), hvor disse oplysninger så har været tilgængelige. Finanstilsynet har imidlertid vurderet, at dette ikke i tilstrækkelig grad sikrer offentliggørelse af transaktionerne, hvilket er baggrunden for ændringerne.

 

Selskabets underretning til markedet

I henhold markedsmisbrugsforordningens artikel 19, stk. 3, er udgangspunktet, at udsteder skal foretage offentliggørelse til markedet. Det er dog efter nævnte bestemmelse muligt i national ret at fastsætte bestemmelser om, at den kompetente myndighed selv offentliggør transaktionerne, når disse indberettes. Den ændrede praksis svarer således til udgangspunktet i MAR. Underretning til markedet skal ske straks og senest tre arbejdsdage efter transaktionen.

 

Uændrede forpligtelser for medarbejdere og nærtstående

Ledende medarbejdere skal fortsat underrette udsteder og Finanstilsynet, når en transaktion er gennemført. Underretning skal ske straks, dog seneste tre arbejdsdage efter transaktionen. For disse medfører den nye praksis således ikke ændringer i forhold til den hidtidige fremgangsmåde.

 

Som udgangspunkt skal ledende medarbejdere og deres nærtstående underrette udsteder og Finanstilsynet om alle transaktioner, som de gennemfører for egen regning, og som vedrører værdipapirer udstedt af et børsnoteret selskab, hvor de eller en af deres nærtstående har en ledende stilling. Dog gælder der en nedre grænse på  20.000 euro pr. kalenderår for den enkelte person, således at der først skal gives meddelelse, når kursværdien af det samlede antal transaktioner rammer denne grænse.

 

Ved både indberetning til Finanstilsynet og offentliggørelse til markedet skal der anvendes et standardskema, der er tilgængeligt på Finanstilsynets hjemmeside.

 

Konklusion

Med den ændrede praksis fastholdes de nuværende forpligtelser for medarbejdere og deres nærtstående. Den ændrede praksis vedrører alene det udstedende selskab, der pålægges et selvstændigt krav om offentliggørelse af transaktioner.

 

Det allerede i dag almindeligt, at børsnoterede selskaber udsender selskabsmeddelelser om transaktioner omfattet af den ændrede praksis. Med den ændrede praksis opstiller Finanstilsynet imidlertid et selvstændigt krav om offentliggørelse samt anvendelse af standardskema i forbindelse hermed.

 

Den ændrede praksis må antages at bidrage til en endnu højere grad af offentlighed om ledende medarbejdere og deres nærtståendes transaktioner. Dette er i overensstemmelse med en række tiltag, der er gennemført på andre områder med henblik på at øge transparensen om børsnoterede selskaber.

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om ovenstående, er du velkommen til at kontakte partner Dan Moalem (dmo@mwblaw.dk) eller advokat Henning Hedegaard Thomsen (hht@mwblaw.dk).

 

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.