Opfølgning på artikel om ny telelov og andre nyheder

Dato 26 sep. 2011
Download PDF version PDF

 

Bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 

En ny bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester trådte i kraft den 23. juni 2011 i forlængelse af vedtagelsen af den nye lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (Teleloven).  Vi henviser til vores artikel om den nye telelov af 29. juni 2011. Den nye bekendtgørelse svarer i hovedtræk til den tidligere bekendtgørelse. Dog indeholder den en række nye tiltag, som, på lige fod med den nye telelov, anskueliggør retsområdet ved at gøre det nemmere tilgængeligt og overskueligt.

 

Krav ved indgåelse af kontrakt

Den nye bekendtgørelses § 9 indeholder i forhold til den tidligere bekendtgørelse større og flere krav ved indgåelse af kontrakt med slutbrugere nu både for så vidt angår private slutbrugere og erhvervsdrivende slutbrugere. De skærpede krav har især betydning for udbydere til erhvervsdrivende slutbrugere, da disse nu kan blive nødt til at opdatere deres eksisterende kontrakter, hvor disse ikke måtte leve op til de nye krav i bekendtgørelsen.

 

De specifikke krav ved indgåelse af kontrakter fremgår nu af bekendtgørelsens bilag 1 og 2. Bilagene supplerer den tidligere bekendtgørelses § 10 ved at opliste de tidligere krav til oplysninger samt tilføje følgende nye punkter:

 • Punkt 3) vedrørende fejlretningsservice
 • Punkt 4) vedrørende trafikprioritering
 • Punkt 7) vedrørende personoplysninger i nummerdatabaser
 • Punkt 8) vedrørende sikkerheds- og integritetsmæssige hændelser eller trusler
 • Punkt 13) vedrørende opkald til alarmnummer (112)

Straffebestemmelsen § 26 – Trafik og lokaliseringsdata

Som noget nyt indfører den nye bekendtgørelse bødestraf ved overtrædelse af bekendtgørelsens §§ 23 og 24 om udbydernes behandling af trafik- og lokaliseringsdata. Ved overtrædelse af disse bestemmelser kan udbydere af offentlige, elektroniske kommunikationsnet og -tjenester således pålægges bødestraf, jf. bekendtgørelsens § 26.


Cookiebekendtgørelsen udskydes

IT- og Telestyrelsen har meddelt, at cookiebekendtgørelsen vedrørende regler om slutbrugers samtykke til logning af oplysninger (cookies) udskydes på ubestemt tid. Cookiebekendtgørelsen skulle være trådt i kraft den 25. maj 2011 i forbindelse med vedtagelsen af den nye telelov.

 

Udskydelsen skyldes, at der under en høring i marts blev rejst spørgsmål om fortolkningen af de nye bagvedliggende EU-regler, heriblandt det nye krav om samtykke fra brugeren.

 

IT- og Telestyrelsen bekræfter, at der arbejdes på at afklare fortolkningen, således at cookiebekendtgørelsen, som har til formål at øge beskyttelsen af borgernes privatliv på nettet, kan træde i kraft snarest.

Når cookiebekendtgørelsen er blevet indført, vil IT- og Telestyrelsen udarbejde en vejledning, hvori reglernes betydning i praksis vil blive gennemgået.


Brancheaftale om nummerportabilitet

Telekommunikationsindustrien udgav i maj 2011 en ny brancheaftale om nummerportabilitet, som omfatter fastnets- og mobilnummerportabilitet. Den trådte i kraft den 25. maj 2011 og indebærer, at portering af numre skal kunne ske i løbet af én arbejdsdag.

 

Den nye brancheaftale erstatter de eksisterende aftaler inden for branchen. Ved den nye brancheaftale blev udkast til en standardaftale om nummerportering ligeledes offentliggjort. Der er pligt til at benytte det nye udkast til standardaftale, såfremt den pågældende udbyder har tiltrådt den nye brancheaftale.

 

Af udkastet til standardaftalen fra 18. maj 2011 fremgår det, at såfremt en teleudbyder yder kompensation til en kunde i forbindelse med uretmæssig eller forsinket portering har denne ret til et udligningsbeløb, hvis en anden teleudbyder har forårsaget den uretmæssige portering.

 

Udligningsbeløbet er momsfrit og beregnes ud fra hver nummerportering. Dog kan der maksimalt kræves udligning for 100 numre for den samme portabilitetsaftale og dermed fra samme kunde.

 

Udligningsbeløbet beregnes ud fra følgende fastlagte takster:

 • Uretmæssig portering: kr. 500,00
 • Forsinket portering: kr. 50,00, derefter kr. 5,00 pr. dag forsinkelse opretholdes.
 • Manglende forbindelse i 24 timer og derover: kr. 50,00, derefter kr. 50,00 pr. dag forbindelsen mangler.

De nye regler er ikke til hinder for, at en kunde benytter den almindelige opsigelsesperiode eller får nulstillet en eventuel bindingsperiode, hvorfor der kan opstå en periode, hvor man som kunde skal betale to abonnementer.


Princip for netneutralitet

Principperne om netneutralitet blev præsenteret den 30. marts 2011 i forbindelse med udarbejdelsen af den nye telelov.

 

Principperne er koncentreret om at sikre slutbrugernes adgang til information og mulighed for at benytte valgte applikationer og tjenester. Dermed sikres der et ikke-diskriminerende og åbent internet med mulighed for innovation og fri konkurrence.

 

Principperne for netneutralitet på det åbne internet er som følger:

 • Brugerne har ret til en internetadgang med deklareret kapacitet og kvalitet.
 • Brugerne har ret til at tilgå lovligt indhold og at anvende applikationer og tjenester efter eget valg forudsat, at det ikke påvirker netintegriteten.
 • Brugeren skal have adgang til gennemsigtighed, dvs. brugerne skal kunne få indsigt i, hvilke relevante trafikstyringsprincipper en internetudbyder anvender.
 • Brugerne skal sikres adgang til konkurrerende udbud af tjenester og indhold.
 • Internetudbyderne skal ikke diskriminere i forhold til bestemte tjenester, indhold eller applikationer

Ovenstående er fastsat med udgangspunkt i, at:

 • myndighederne med revisionen af teleloven og implementeringen af EU Direktivernes bestemmelser vedrørende netneutralitet har fået et redskab til om fornødent at gribe ind, hvis der konstateres vedvarende og alvorlige problemer med netneutralitet.
 • der ikke er fundet tegn på konkrete hændelser på det danske marked, som krænker netneutralitet, og der således ikke er konstateret et behov for en aktiv indgriben fra myndighedsside i relation til sikring af netneutralitet.
 • der er behov for at foretage en løbende overvågning af udviklingen, således at eventuelle konkurrenceforvridende tiltag til skade for forbrugere eller handlende kan behandles hurtigt og effektivt af myndighederne.

Der er endelig oprettet et ”Forum for netneutralitet”, hvor IT- og Telestyrelsen kan diskutere principperne med teleselskaberne, herunder besvare, hvorledes netneutraliteten bør opretholdes.


Roaming på mobilnettet

EU-Kommissionen fremsatte den 6. juli 2011 et forslag til en ny forordning om roaming på offentlige mobilnet i EU. Denne forordning skal træde i kraft den 1. juli 2012 og erstatte den nugældende forordning EF nr. 717 /2007. Formålet med forordningen er at skabe bedre konkurrence ved at udligne den prisdifference, som virksomheder og forbrugere betaler for tale-, sms- og datatjenester i andre EU-medlemsstater i forhold til de danske priser.

 

Baggrunden for at lade den kommende forordning erstatte den gældende er, at den gældende ikke har levet op til målsætningerne. Formålet med den nugældende forordning var, at man ved at indføre et prisloft på mobiludbydernes takster og tjenester på både engros- og detailniveau kunne styrke konkurrencen.

 

Den kommende forordning udvider reguleringen af detailpriser ved ligeledes at omfatte dataroaming. Målsætningen ved den nye forordning er dermed, at der gradvist kan ske sænkning af det nuværende prisloft.

 

EU-Kommissionen har fremsat forslaget til forordningen i håb om at styrke konkurrencen inden for roamingmarkedet ved at sikre lavere priser ved anvendelse af mobilnet inden for EU.

 

Lavere priser vil blive forsøgt sikret ved, at mobiloperatører får ret og mulighed for at benytte øvrige operatørers net inden for EU. Dermed har mobiloperatører uden eget mobilnet mulighed for at konkurrere på lige fod med de øvrige operatører, hvorved konkurrencen forøges. 

 

Mobilkunder får yderligere ret til at framelde sig deres abonnement vedrørende roamingtjenester og dermed have mulighed for at benytte en konkurrerende roamingudbyder, samtidig med at kunden fortsat kan benytte samme SIM-kort og dermed samme telefonnummer. Der vil dermed være fri konkurrence mellem roamingudbyderne, da kunderne kan vælge den udbyder, som har den bedste roamingaftale.

 

Disse strukturelle foranstaltninger skal på længere sigt medvirke til, at man kan afskaffe detailreguleringen fra den 30. juni 2016, da det forventes, at konkurrencen til den tid vil være tilstrækkelig styrket. Det forventes yderligere, at prisloftet på engrosniveau kan afskaffes i 2022.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte partner Christoffer Galbo (cga@mwblaw.dk), advokat Henrik Syskind Pedersen (hsp@mwblaw.dk) eller advokatfuldmægtig Sofie-Amalie Gregaard Brandi (sab@mwblaw.dk).


Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående.