Ny bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Dato 27 maj. 2011

 

Økonomi- og Erhvervsministeriet har udstedt en ny bekendtgørelse nr. 345 af 15. april 2011 med tilhørende vejledning nr. 22 af 15. april 2011[1] om risikomærkning af investeringsprodukter. Bekendtgørelsen finder anvendelse på danske og udenlandske finansielle virksomheder, som formidler køb af investeringsprodukter til detailkunder her i landet, samt på danske og udenlandske investeringsrådgivere, som udøver virksomhed her i landet. Reglerne gælder også for finansiel virksomhed, der drives gennem etablering af filialer.


Risikomærkningen er et mærkningssystem for investeringsprodukter, der skal bidrage til, at detailkunder kan danne sig et overblik over, hvorvidt de kan risikere at tabe en investering, dele af investeringen eller mere end investeringen, samt give indtryk af produktets kompleksitet, inden der indgås en konkret aftale om at foretage en investering.


Risikomærkningen er opbygget som en trafiklysmodel, hvorefter det enkelte investeringsprodukt placeres i kategorierne grøn, gul eller rød alt efter produktets risiko, samt hvor svært det er at gennemskue den pågældende investering.


Oversigt over reglerne

Bekendtgørelsen medfører, at en finansiel virksomhed eller investeringsrådgiver, når der ydes investeringsrådgivning, senest på tidspunktet for ordreafgivelsen for et investeringsprodukt skal give oplysninger om risikomærkning for den type af investeringsprodukt, som ordren vedrører.


Der skal dog ikke gives oplysninger om risikomærkning, hvis en detailkunde uopfordret tager kontakt til en finansiel virksomhed vedrørende et investeringsprodukt. Ligeledes er den finansielle virksomhed ikke forpligtet til at give detailkunden oplysninger om risikomærkning, hvis den finansielle virksomhed formidler køb af investeringsprodukter via en elektronisk handelsplatform, herunder netbanker. Den finansielle virksomhed er dog i alle tilfælde forpligtet til at stille information om produkttypens risikomærkning til rådighed for kunden.


Den finansielle virksomhed kan selv afgøre, hvordan oplysning om risikomærkningen i praksis gives til kunden. Oplysningerne skal gives på et varigt medium, eksempelvis papir eller på en skrivebeskyttet hjemmeside.


For så vidt angår handel på en elektronisk handelsplatform, er det ligeledes op til den finansielle virksomhed at afgøre, hvordan risikooplysningerne skal stilles til rådighed for kunden. Informationerne skal være tilgængelige på et let synligt sted på den elektroniske handelsplatform.


Mærkningsordningen

Mærkningsordningen er baseret på kategorisering af risikoen ved en given investering samt gennemskueligheden af produkttypen. Investeringsprodukter placeres i kategorierne grøn, gul eller rød. Bekendtgørelsen indeholder i bilag 1 et skema over investeringsprodukter i hver kategori. Skemaet er udarbejdet af og opdateres af Finanstilsynet. Den finansielle virksomhed skal således ikke selv foretage vurderingen af, hvordan produkterne skal kategoriseres.


Investeringsprodukter i den grønne kategori er relativt enkle produkter. Kategorien omfatter investeringsprodukter, hvor risikoen for at tabe investeringen må betragtes som meget lille. I den grønne kategori placeres eksempelvis:


 • Danske statsobligationer udstedt i DKK eller EUR
 • Statsobligationer udstedt af eurolande i EUR eller DKK
 • Realkreditobligationer udstedt af danske realkreditinstitutter

Investeringer i den gule kategori er produkter, hvor der er risiko for at tabe det investerede beløb helt eller delvist, men i lighed med den grønne kategori er produkterne relativt enkle. I den gule kategori placeres eksempelvis:


 • Statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK eller EUR
 • Garantbeviser
 • Aktier der er optaget til handel på et reguleret marked
 • Udenlandske realkreditobligationer

Endelig gælder det for produkter i den røde kategori, at produkterne enten er svære at gennemskue, eller at produkterne er forbundet med en risiko for, at tabet i enkelte tilfælde kan overstige det investerede beløb. Her placeres blandt andet produkter, der er svære at gennemskue, fordi de er sat sammen af flere produkter. I den røde kategori placeres eksempelvis:


 • Aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked
 • Forskellige typer swaps, herunder renteswaps, inflationsswaps og råvareswaps
 • Optioner
 • Pantebreve

Kategoriseringen

Kategoriseringen bygger på den generelle risiko og gennemskuelighed ved den pågældende produkttype, og ikke en vurdering af det konkrete produkt. Dette betyder, at der godt kan være investeringsprodukter med forskellig risiko inden for samme kategori.


Endeligt foretages kategoriseringen på produktniveau, og ikke på porteføljeniveau, således at detailkunder får mulighed for at kende risikoen ved hvert enkelt produkt, og ikke alene risikoen ved en eventuel samlet pakke fra den finansielle virksomhed.


Investeringens afkast indgår ikke i kategoriseringen af det enkelte investeringsprodukt, ligesom tidshorisonten på produktet heller ikke tages i betragtning.


 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om de nye regler, er du velkommen til at kontakte advokat Dan Moalem (dmo@mwblaw.dk) eller advokat Lennart Meyer Østenfjed (lmo@mwblaw.dk).


Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.


[1] Vejledningen indeholder flere fejl, blandt andet findes der en henvisning til bekendtgørelsens § 3 stk. 4. Denne bestemmelse findes ikke i bekendtgørelsen. Finanstilsynet udarbejder en ny vejledning.