Beskatning af kursgevinst ved indfrielse af fordring mellem hovedanpartshaver og dennes selskab

Dato 14 feb. 2011

 

Skatterådet har fastslået, at realisationsprincippet også finder anvendelse, når der er tale om et låneforhold mellem hovedanpartshaver og dennes selskab.

 

Faktum

A stiftede i 2005 B ApS, som i de følgende år oparbejdede en gæld på i alt kr. 10 mio. til A. Indtil maj 2010 var der tale om et afdragsfrit lån, der blev forrentet til markedsrente. 


Med virkning fra maj 2010 blev kr. 9 mio. af gælden omlagt til et rentefrit lån med indfrielse til kurs 250 den 1. januar 2030.

 

Spørgsmålet til Skatterådet var herefter, hvornår der skulle ske beskatning af den kursgevinst, som A ville oppebære ved indfrielse til overkurs.

 

Det juridiske grundlag

For fordringer stiftet efter 27. januar 2010 er det i forhold til beskatningsformen uden betydning, hvilken rente der anvendes i skyldforholdet.


Efter Kursgevinstlovens regler er udgangspunktet, at det såkaldte realisationsprincip skal anvendes for fysiske personer. Princippet medfører, at der først skal ske beskatning af en eventuel kursgevinst, når hel eller delvis indfrielse sker. Gevinsten beregnes som forskellen mellem anskaffelsessummen og afståelsessummen.


Skatterådets afgørelse

Skatterådet gjorde indledningsvist gældende, at der ved den oplyste transaktion var tale om, at der blev stiftet en ny fordring, idet der var tale om en væsentlig ændring af låneforholdet. Når dette var tilfældet skulle de nye regler om beskatning af kursgevinster anvendes, hvorefter det er uden betydning, om låneforholdet forrentes med en mindsterente.


Der vil ikke skulle ske beskatning som følge af den nystiftede fordring, da der blot er tale om, at en fordring på kr. 9 mio. erstattes af en ny fordring på kr. 9 mio., hvorved der ikke oppebæres nogen gevinst.


Det blev herefter gjort gældende, at der ved senere indfrielse af den nye fordring ville blive tale om en kursgevinst, der er omfattet af reglerne i Kursgevinstloven, hvilket medførte, at der skulle ske opgørelse af gevinsten efter realisationsprincippet.


Derfor skulle kursgevinsten beskattes på det tidspunkt, hvor gevinsten realiseres.Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om afgørelsen, er du velkommen til at kontakte partner, adjungeret professor Jakob Bundgaard (jbu@mwblaw.dk) eller advokatfuldmægtig Kim David Lexner (kdl@mwblaw.dk).  


Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.