Tilladelse og afslag vedrørende ansøgning om fritagelse for CFC-beskatning

Dato 13 okt. 2010

 

Skatterådet gav den 24. august 2010 tilladelse til, at et moderselskab blev fritaget for beskatning af dets datterselskabs CFC-indkomst regnet fra og med indkomståret 2008. Moderselskabet havde også søgt om fritagelse for CFC-beskatning vedrørende ni af dets andre danske og udenlandske datterselskabers CFC-indkomst, men fik afslag af Skatterådet herpå.

 

Sagens faktum

SKAT havde forhøjet et selskabs skattepligtige indkomst ved at medregne dets datterselskabers indkomst, som følge af reglerne i selskabsskatteloven om CFC-beskatning. Moderselskabet søgte herefter om at blive fritaget fra CFC-beskatning vedrørende af dets danske og udenlandske datterselskaber.

 

CFC-beskatning

Under visse betingelser skal et finansielt datterselskab altid sambeskattes med et dansk moderselskab. Dette betegnes også Controlled Foreign Company eller Controlled Financial Company (CFC-beskatning). Formålet med CFC-beskatning er navnlig at sikre, at finansielle aktiviteter ikke vilkårligt flyttes til udlandet for at undgå beskatning i Danmark og gennemføres ved, at moderselskabet ved opgørelsen af sin skattepligtige indkomst skal medregne den del af datterselskabets indkomst, der svarer til moderselskabets direkte eller indirekte ejerandel i datterselskabet.

 

Fem betingelser skal være opfyldt for at CFC-beskatning skal finde sted:

  1. Moderselskabet skal direkte eller indirekte være aktionær i selskabet.
  2. Datterselskabet skal have en såkaldt CFC-indkomst (finansiel indkomst), som i indkomståret skal udgøre mere end halvdelen af selskabets samlede indkomst.
  3. Datterselskabets finansielle aktiver skal udgøre mere en 10 pct. af selskabets samlede aktiver.
  4. Moderselskabets aktier i datterselskabet må ikke være aktier eller investeringsforeningsbeviser i investeringsselskaber, og
  5. Moderselskabets aktier i datterselskabet må ikke ejes gennem en juridisk person, der beskattes efter selskabsskattelovens regler om livsforsikringsselskaber.

Selskabsskatteloven opstiller følgende betingelser for, hvornår et moderselskab kan opnå fritagelse for CFC-beskatning vedrørende et datterselskabs CFC-indkomst:

  • Datterselskabet skal have koncession til at drive forsikrings-, realkredit-, fondsmægler-, investeringsforvaltnings- eller bankvirksomhed samt skal være underlagt offentligt tilsyn.
  • Den væsentligste del af indkomsten skal komme fra virksomhed med kunder i det land, hvor datterselskabet er hjemmehørende og med kunder, som datterselskabet ikke er koncernforbundet med.
  • Datterselskabets kapitalgrundlag må ikke overstige, hvad driften af den pågældende form for virksomhed tilsiger, og
  • Vedrørende udenlandske datterselskaber skal beskatningen af udbytte kunne frafaldes eller nedsættes efter bestemmelserne i moder-datterselskabsdirektivet.

Skatterådets afgørelse

Moderselskabet blev indrømmet adgang til fritagelse for CFC-beskatning for så vidt angik ét af datterselskabernes CFC-indkomst. Skatterådet lagde vedrørende dette datterselskab vægt på, at datterselskabet havde koncession til at drive fondsmæglervirksomhed, ligesom datterselskabet var underlagt offentligt tilsyn. Endvidere stammede den væsentligste del af datterselskabets indkomst fra virksomheder med kunder i Danmark, og datterselskabet havde ingen indkomst fra koncernforbundne selskaber eller filialer. Skatterådet lagde endelig vægt på, at datterselskabet ikke var overkapitaliseret i forhold til, hvad driften af datterselskabet tilsagde.

 

Skatterådet mente ikke, at de øvrige datterselskaber opfyldte de nævnte kriterier.

 

Skatterådet lagde bl.a. vægt på, at nogle af disse andre datterselskaber var for overkapitaliserede i forhold til, hvad driften af datterselskaberne tilsagde, nogle blev anset for at erhverve koncernintern indkomst i et ikke uvæsentligt omfang, mens andre ikke ansås for at drive forsikrings-, realkredit-, fondsmægler-, investeringsforvaltnings- eller bankvirksomhed. Videre havde to datterselskaber ikke koncession til at drive deres virksomhed og var derfor ikke underlagt offentligt tilsyn.

 

Afgørelsens betydning

Afgørelsen viser, at praksis er restriktiv for så vidt angår fritagelse for beskatning af datterselskabers CFC-indkomst. De i afgørelsen opstillede betingelser skal derfor nøje gennemgås, og alle betingelser skal overholdes, før Skatterådet vil meddele tilladelse til fritagelse for CFC-beskatning.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om afgørelsen eller skatteret i øvrigt, er du velkommen til at kontakte partner, adjungeret professor Jakob Bundgaard (jbu@mwblaw.dk) eller advokatfuldmægtig Kim David Lexner (kdl@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.