Konkurrencerådet godkender Bestsellers nye franchisekoncept

Dato 8 apr. 2010

Konkurrencerådet har den 24. marts 2010 truffet afgørelse om at godkende Bestsellers nye franchisekoncept.

 

Med Konkurrencerådets afgørelse vil Bestseller igen få mulighed for, i samme grad som andre engrosdistributører i tøjbranchen, at indsamle oplysninger om priser fra deres selvstændige forhandlere.

 

Sagen kort

Bestseller er engrosdistributør af herre-, dame- og børnetøj (af bl.a. mærker som Jack & Jones, Vero Moda og Exit) til 37 selvstændige samarbejdspartnere, der til sammen ejer 170 konceptbutikker. Bestseller blev i 2003, som følge af bindende videresalgsklausuler i deres samarbejdskontrakter, pålagt at ophæve disse. Endvidere blev Bestseller i samme forbindelse pålagt at ændre virksomhedens it-system, så salgspriser og dækningsbidrag ikke længere udgjorde en del af de data, de selvstændige butikker skulle indberette til Bestseller.

 

Begrundelsen for, at Konkurrencerådet i første omgang pålagde Bestseller at ændre deres it-system, var den tætte forbindelse mellem de indberettede data og den alvorlige konkurrencebegrænsning i form af bindende videresalgspriser. Konkurrencerådet mente, at påbuddet om ophævelsen af bindende videresalgspriser ikke ville få den tilsigtede effekt, hvis forhandlerne vedblev med at indberette priser, da det af butikkerne kunne opfattes som en form for fortsat prisovervågning.

 

Med afgørelsen den 24. marts 2010 har Konkurrencerådet accepteret, at de 170 konceptbutikker igen får mulighed for at indberette prisoplysninger via Bestsellers revidere it-system. 

 

Det juridiske grundlag

Det følger af Konkurrencelovens § 6, at det er forbudt for virksomheder mv. at indgå aftaler, der direkte eller indirekte har til formål eller følge at begrænse konkurrencen, dog falder aftaler omfattet at bagatelgrænsen i § 7 uden for forbuddet.

 

Sagen blev ikke behandlet efter fællesskabsreglerne (EU-traktatens art. 81 og 82), idet Konkurrencerådet fandt, at der i denne sag ikke var forbundet nogen markedsafskærmende virkninger med Bestsellers adgang til prisoplysninger fra de selvstændige butikker, og at der samlet set ikke var tale om at samhandlen mellem medlemsstaterne blev påvirket mærkbart.

 

Konkurrencerådets afgørelse

Konkurrencerådet fastslog i 2003, at aftalerne mellem Bestseller og de selvstændige forhandlere med klausulen om bindende videresalgspriser var omfattet af forbuddet i § 6. Afgørelsen af 24. marts 2010 handlede imidlertid om, hvorvidt Bestsellers nuværende aftalekoncept, uden en klausul om bindende videresalgspriser, var i strid med § 6, herunder om en genindførelse af de selvstændige butikkers indberetning af salgspriser ville være omfattet af forbuddet i § 6.

 

Konkurrencerådet vurderede på baggrund af bl.a. undersøgelse af de selvstændige forhandleres prissætning i en periode og interviews med samhandelspartnere, at det var tilstrækkeligt sandsynliggjort, at der ikke længere eksisterede en direkte eller indirekte aftale om bindende videresalgspriser mellem Bestseller og de selvstændige forhandlere.

 

Vurderingen af en genindførelse af de selvstændige butikkers indberetning af salgspriser gennemførte Konkurrencerådet dels ud fra en vertikal betragtning og dels ud fra en horisontal betragtning.

 

Konkurrencerådet mente, at de selvstændige forhandleres indberetning af salgspriser, ud fra en vertikal betragtning, faldt uden for forbuddet i § 6. Dette var en følge af, at Bestsellers reviderede aftalekoncept ikke var omfattet af forbuddet i § 6, samt at der var gået så lang en periode, at der ikke længere var tæt sammenhæng mellem bindende videresalgspriser og indberetning af data.

 

Konkurrencerådets bekymring, ud fra en horisontal betragtning, var risikoen for ulovlig informationsudveksling, idet de selvstændige konceptbutikkers indberetning kunne blive tilgængelig for andre selvstændige forhandlere og selvstændige Bestseller-ejede butikker og derved begrænse konkurrencen.

 

Konkurrencerådet betænkeligheder blev efter drøftelse med Bestseller imødegået ved, at Bestseller gav en række tilsagn, så Konkurrencerådet ville ophæve forbuddet.

 

Bestseller har således forpligtet sig til, at indlægge dataspærre mellem Bestsellers egne butikker og de selvstændige butikker og mellem de selvstændige butikker indbyrdes, for at afværge at forhandlerne via it-systemet får adgang til hinandens individuelle data.

Bestseller forpligtede sig desuden til en organisatorisk adskillelse mellem den afdeling der modtager og behandler de indkomne data og Bestsellers detailvirksomhed.

 

Endelig afgav Bestseller tilsagn om ikke, i form af f.eks. lister, performance-rapporter eller lignende, at videregive data, herunder beregnede gennemsnitstal om priser og avancer, der er egnede til at normere de selvstændige butikkers prispolitik.

 

Ved en vurdering af hvorvidt tilsagnene kunne anses som værende tilstrækkelige, blev også de markedsmæssige omstændigheder lagt til grund. Bl.a. lagde Konkurrencerådet vægt på, at der er tale om et konkurrencepræget marked med mange aktører, og at Bestseller kun i et begrænset omfang har egne butikker placeret i samme område som de selvstændige forhandlere. Endvidere blev det tillagt vægt, at et sted mellem 30% - 50% af Bestsellers produkter sælges fra butikker der ligger uden for Bestsellers kædekoncept, og som følge deraf ikke vil indgå i de indberettede salgspriser. 

 

Afgørelsens konsekvenser

Med afgørelsen har Bestseller fremover mulighed for at indsamle oplysninger om priser fra deres selvstændige forhandlere. Ud fra en vertikal betragtning er dette ikke noget nyt, og forbuddet var da også kun pålagt Bestseller som en konsekvens af en overtrædelse af konkurrencelovens § 6 ved aftale om bindende videresalgspriser.

 

Det interessante er imidlertid, om afgørelsen vil åbne op for udveksling af prisoplysninger horisontalt, hvor en virksomhed ønsker at samkøre salgspriser fra flere forskellige forhandlere til brug for en optimering af salget hos forhandlerne. Afgørelsen er næppe et udtryk herfor, idet Konkurrencerådet fremhæver, at afgørelsen er foretaget efter en konkret vurdering af sagen, herunder de af Bestseller afgivne tilsagn og de specielle markedsmæssige omstændigheder.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om dommen, er du velkommen til at kontakte advokat Dan Moalem (dmo@mwblaw.dk), eller advokatfuldmægtig Annacarina Stevelt Staunstrup (ast@mwblaw.dk). 

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.